آخرین اخبار : 

کمیته کنترل کیفیت مصالح ساختمانی

کمیته کنترل کیفیت مصالح ساختمانی

  • وظایف زیررا به عهده دارد:
    • بررسی و تعیین مراکز تأمین مصالح ساختمانی مورد نیازطرح‌ها و پروژه‌های عمرانی استان.
    • بررسی و اظهار نظر در مورد کیفیت مصالح ساختمانی وتطابق آن با استانداردهای موجود.
    • مشخص کردن مراکز تولید مصالح ساختمانیغیراستاندارد و اعلام ممنوعیت مصرف تولیدات آنها در طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی، به منظور ارتقاءکیفیت مصالح در حد استاندارد.
    • پیشنهاد استاندارد کردن مصالحی که شورای فنی استان ضرورت آن را تشخیص می‌دهد.
تغییر اندازه قلم متن