کمیته پیمان

کمیته پیمان

 • وظایف زیر را به عهده دارد:
  • انتخاب نوع قرارداد در مواردی که استفاده از روش واحد بهاو یا مترمربعی (در خصوص ابنیه، با زیربنای کمتر از دو هزار مترمربع موضوع بخشنامه ۲۰۰۰/۵۴- ۲۷۰۰/۱۰۲ مورخ ۲۰/۵/۱۳۷۵ سازمان برنامه و بودجه) میسر و یا به مصلحت نباشد.
  • بررسی و اعلام نظر در مورد پیشنهاد‌های دستگاه‌های اجرایی برای اجرای کارها به روش امانی به شورای فنی استان،‌ با توجه به آیین‌نامه شماره ۱۳۱۰/۵۴ – ۱۶۵۴/۱۰۲ مورخ ۱/۴/۱۳۷۸ سازمان برنامه و بودجه.
  • بررسی کارشناسی در موردپیشنهادهای مربوط به استفاده از اختیارات مندرج در تبصره (۱) بند (ج) مادهواحده اصلاح تبصره (۸۰) قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۶ کل کشور درباره تجدید نظر درمبلغ اولیه پیمان.

تبصره: پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی باید با امضای بالاترین مقام ذی‌ربط به دبیرخانه شورای فنی استان ارسال گردد. در صورت اعلام کمیته، دستگاه پیشنهاد دهنده، نماینده مطلع خود را برای توضیح و توجیه درخواست به جلسه کمیته اعزام می‌نماید.

(اصلاحیه متن تبصره ۸۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۶ کل کشور:

به جای کمیسیون شاهنشاهی مندرج در تبصره فوق، شورایعالی فنی مرکب از سه نفر به پیشنهادوزیر مشاور و رییس سازمان برنامه وبودجه و تصویب هیأت وزیران تشکیل و وظایف ذیل راعهده‌دار می‌گردد:

الف: بررسی و تصویب قیمت‌های پایه و ضوابط و دستورالعمل‌هایمربوط به آن،

ب: بررسی و تصویب قیمت کارهای خاص که قیمت‌های پایه قابل عمل در آنهانمی‌باشد.

تبصره (۱) بند (ج) ماده واحده اصلاح تبصره (۸۰) قانون بودجه سال ۱۳۵۶:

در مورد پیمان‌های مربوط به طرح‌های عمرانی منطقه‌ای و خاص ناحیه‌ای، در صورتی که بار مالی ناشی از تجدید نظر در قیمت‌ها از «۲۰ درصد مبلغ اولیه پیمان» وحداکثر از «مبلغ ده میلیون ریال» تجاوز ننماید، اختیارات شورای عالی فنی با شورایفنی استان که اعضای آن بعداً اعلام می‌گردد‌، خواهد بود.)

 • بررسی و اظهار نظر در مورد نرخ پیشنهادی پیمانکاران در مواردی که مبلغ اعلام شده بیش از ده درصد بیشتر از قیمت پایه و یا افزون بر ده درصد کمتر از آن باشد.
 • بررسی اختلافات میان دستگاه‌های اجرایی استان و عوامل اجرایی در چارچوب وظایف شورای فنی و ارایه پیشنهاد لازم به شورا برای تصمیم‌گیری.
 • تهیه ضرایب منطقه‌ای برای مناطق مختلف استان و پیشنهاد آن برای بررسی و تأیید به سازمان برنامه و بودجه.
 • تهیه ضوابط قراداد و تطبیق موازین قراردادهای نمونه (شرایط عمومی پیمان) که از سوی سازمان برنامه و بودجه اعلام می شود، با ویژگی‌های استان و پروژه موضوع قرارداد و پیشنهاد به سازمان برنامه وبودجه برای بررسی و تأیید.

سال رونق تولید کلیه حقوق این سایت متعلق است به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سیستان و بلوچستان

تغییر اندازه قلم متن