آخرین اخبار : 

گزیده شاخص ها

گزیده شاخص ها و نماگرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان سیستان و بلوچستان ( در قالب فایل pdf قابل دریافت است. )
گزیده شاخص ها و نماگرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان سیستان و بلوچستان  سال ۱۳۹۷
  سال ۱۳۹۶
  سال ۱۳۹۵
گزیده شاخص ها و نماگرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان سیستان و بلوچستان به تفکیک فصل بهار ۱۳۹۷
تابستان ۱۳۹۷
پاییز ۱۳۹۷
زمستان ۱۳۹۷
 بهار ۱۳۹۶
تابستان ۱۳۹۶
پاییز ۱۳۹۶
زمستان ۱۳۹۶
 بهار ۱۳۹۵
تابستان ۱۳۹۵
پاییز ۱۳۹۵
زمستان ۱۳۹۵
  بهار ۱۳۹۴
  تابستان ۱۳۹۴
  پاییز ۱۳۹۴
  زمستان ۱۳۹۴

 

تغییر اندازه قلم متن