آخرین اخبار : 

گروه اجرای طرح های آماری و سرشماری

گروه اجرای طرح های آماری و سرشماری
رییس گروه آقای مهدی حسینی (۳۳۲۶۲۴۴۹-۶۱۶۵)
کارشناس آقای رحمانی(۳۳۲۲۶۰۵۷-۶۱۸۴)
تغییر اندازه قلم متن