آخرین اخبار : 

گروه آمارهای ثبتی، فرابری و پردازش داده ها

گروه آمارهای ثبتی، فرابری و پردازش داده ها
رییس گروه آقای بهرام ملک زاده(داخلی ۲۳۵)
کارشناس آقای ناصر خمر(داخلی ۲۳۵)
تغییر اندازه قلم متن