آخرین اخبار : 

نتایج طرح های آماری

نتایج طرح های آماری

چکیده و نتایج طرح های آماری ( چکیده هر طرح آماری در قالب فایل pdf قابل دریافت است. )
چکیده طرح آمارگیری نیروی کار آمارگیری نیروی کار- فصل پاییز ۱۳۹۴
 آمارگیری نیروی کار- فصل تابستان ۱۳۹۴
آمارگیری نیروی کار- فصل بهار ۱۳۹۴
 گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار روستایی شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار روستایی-دی۱۳۹۴
شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار روستایی-آذر۱۳۹۴
شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار روستایی-آبان۱۳۹۴
شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار روستایی-مهر۱۳۹۴
 گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار شهری شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار شهری-دی ۱۳۹۴
شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار شهری-آذر ۱۳۹۴
شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار شهری-آبان ۱۳۹۴
شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار شهری-مهر ۱۳۹۴
 گزارش حساب های ملی فصلی گزارش حساب ملی شش ماهه اول سال ۱۳۹۴
 چکیده طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار شهری و روستایی   هزینه و درآمد خانوار شهری و روستایی ۱۳۹۳
نتایج طرح آمارگیری از معادن در حال بهره برداری کشور طرح معادن در حال بهره برداری کشور ۱۳۹۳
تغییر اندازه قلم متن