آخرین اخبار : 

راهنمای میز خدمت اعتبار سنجی موسسات آموزشی (بخش خصوصی)

عنوان خدمت : اعتبار سنجی موسسات آموزشی (بخش خصوصی)

 

دستورالعمل و فرایند انجام خدمت:

دستورالعمل و راهنمای مراحل انجام اعتبارسنجی موسسات آموزشی

فرایند انجام اعتبار سنجی موسسات آموزشی

 

مستندات مورد نیاز :

فرم های مورد نیاز

 

مسئول انجام خدمت :

سیما خسروی(رئیس گروه آموزش و توانمندسازی)

تلفن تماس:

۳۳۲۹۴۷۶۷

چاپ

تغییر اندازه قلم متن