پرسش های متداول مرکز آموزش و پژوهش

بخش آموزش

سئوال: کدامیک از کارکنان دستگاه های اجرایی  مشمول آموزش می باشند؟

جواب: شرکت تمامی کارمندان رسمی، پیمانی و قراردادی( اعم از مدیران و کارکنان) در دوره های آموزشی الزامی می باشد.

سئوال: فرآیند اخذ مجوز موسسات آموزشی متقاضی آموزش کارکنان دستگاه های اجرایی به استثنای دوره های آموزشی فناوری اطلاعات به چه صورت می باشد؟

جواب: به استناد بخشنامه شماره ۵۱۸۷۵/۲۰۰ مورخ ۹/۱۰/۸۹ موضوع ضوابط و دستور العمل اعتبارسنجی مراکز و موسسات آموزشی اقدام می گردد.

سئوال: اخذ مجوز فعالیت موسسات آموزشی در حیطه فناوری اطلاعات دستگاه های اجرایی چگونه انجام می پذیرد؟

جواب: به استناد بخشنامه شماره ۱۹۱۳۸ مورخ ۱۶/۲/۹۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و از طریق مراجعه به سامانه mdhc۲.iranlms.ir اقدام می گردد.

سئوال: دستگاه های اجرایی در انتخاب مدرسین دوره های آموزشی چگونه عمل نمایند؟

جواب: دستگاه های اجرایی و موسسات خصوصی اعتبارسنجی شده  می بایست برای اجرای  دوره های  آموزشی از مدرسین تایید صلاحیت شده مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری استفاده نمایند.

سئوال:تایید صلاحیت مدرسان آموزش کارکنان دستگاه های اجرایی به چه صورت می باشد؟

جواب: متقاضیان تدریس دوره های آموزشی مربوط به کارکنان دستگاه های اجرایی می توانند تقاضای کتبی خود را به همراه سوابق آموزشی به گروه آموزش مرکز آموزش و پژوهش توسعه و آینده نگری تحویل دهند. تقاضای مذکور پس از بررسی و امتیاز دهی و طرح و تصویب در شورای آموزشی و همچنین اخذ کد مدرسی از سامانه مرکز  آموزش مدیریت دولتی قابل اجرا خواهد بود.

سئوال: کدام یک از موسسات آموزشی مجاز به برگزاری دوره آموزشی برای کارکنان دستگاه های اجرایی می باشند؟

جواب: برای آگاهی از موسسات تایید صلاحیت شده می بایست به سایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مراجعه شود.

بخش پژوهش:

سئوال: مبنای قانونی هزینه کرد اعتبارات پژوهشی دستگاه های اجرایی کدام است؟

جواب: ماده ۵۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۹۳

سئوال: بر اساس ماده ۵۶ قانون الحاق چه میزان از اعتبارات دستگاه های اجرایی بایستی در راستای امور پژوهش و توسعه فناوری هزینه گردد؟

جواب: کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاههای موضوع ماده(۵۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴ مکلفند یک درصد از اعتبارات تخصیص یافته هزینه خود را به استثنای فصول ۱ و ۶  و در مورد شرکت های دولتی از هزینه های  غیر عملیاتی را در راستای انجام امور پژوهش و توسعه فناوری هزینه نمایند.

سئوال: آیا بر اساس مفاد ماده ۵۶ قانون الحاق هزینه کرد بخشی از اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای را نیز شامل می گردد؟

جواب: خیر

سئوال: بر اساس قانون نظارت بر اجرای ماده ۵۶ به چه نهادی واگذار شده است؟

جواب: بر اساس قانون، نظارت بر اجرای ماده ۵۶ قانون الحاق به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری کشور واگذار شده و شورای مذکور با ایجاد و راه اندازی سامانه اطلاعات تحقیقاتی کشور (سمات) نسبت به انجام این مهم اقدام می نماید. بر این اساس دستگاه مکلف است اطلاعات طرح های پژوهشی خود را در سامانه مذکور وارد نموده و تاییدیه اخذ نماید.

سئوال: چه دستگاه های اجرایی بایستی نسبت به تدوین برنامه ۳ ساله پژوهش و فناوری خود اقدام نمایند؟

جواب: طبق اصلاحیه دستور العمل اجرایی ماده ۵۶ دستگاه های اجرایی که طرح های پژوهشی آن ها دارای هزینه بالای ۵۰۰ میلیون ریال می باشد مکلفند نسبت به تدوین و بارگذاری برنامه ۳ ساله پژوهش و فناوری دستگاه متبوع در سامانه سمات اقدام نمایند.

سئوال:امکان ورود اطلاعات طرح های پژوهشی هر سال در سامانه سمات تا چه تاریخی وجود دارد؟

جواب: تا ۳۱ فرودین ماه سال بعد

سال رونق تولید کلیه حقوق این سایت متعلق است به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سیستان و بلوچستان

تغییر اندازه قلم متن