آخرین اخبار : 

توسعه منابع انسانی

بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی با موضوع حذف پست قائم مقام از مکاتبات اداری

متن بخشنامه را از اینجا دانلود نمایید.

بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی با موضوع ابطال ماده ۲۸ دستورالعمل آزمون استخدامی

متن بخشنامه را از اینجا دانلود نمایید.

بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی با موضوع دستورالعمل نحوه ارزیابی و توسعه شایستگی های عمومی مدیران حرفه ای

متن بخشنامه را از اینجا دانلود نمایید. دستورالعمل نحوه ارزیابی و توسعه شایستگی های عمومی مدیران حرفه ای  

بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی با موضوع پرداخت حقوق و مزایای پست سازمانی

متن بخشنامه را از اینجا دانلود نمایید.

بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و استانداری ها در خصوص ساعات کار کارمندان دولت

متن بخشنامه و مستندات آن را از اینجا دانلود نمایید. متن بخشنامه مستندات

بخشنامه شماره ۸۹۶/۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۶ با موضوع حذف پست های سازمانی ترکیبی مشاور و مدیرکل

متن بخشنامه را از اینجا دانلود نمایید.

چگونگی به کارگیری نیروی انسانی به صورت قرارداد کار معین (مشخص) در دستگاه‌های اجرایی (بخشنامه شماره ١۵٣٨٣٩۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ سازمان اداری و استخدامی)

چگونگی به کارگیری نیروی انسانی به صورت قرارداد کار معین (مشخص) در دستگاه‌های اجرایی (بخشنامه شماره ١۵٣٨٣٩۰ مورخ 1396/09/07 سازمان اداری و استخدامی) بخشنامه به کلیه دستگاه ‌ های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری دانلود متن بخشنامه در فرمت پی دی اف باسلام؛ با توجه به مکاتبات پراکنده  دستگاه های  اجرایی درخصوص بکارگیری نیروی انسانی به صورت قرارداد کار معین (مشخص) و مراجعات مکرر افراد ...

آیین‌نامه اجرایی تبصره (٧) بند (١) تصویب‌نامه شماره ١٣۵١٨٢۴ مورخ ٣۰/۵/١٣٩۶ شورای عالی اداری موضوع: بهره‌گیری از توانمندی‌های زنان و جوانان مستعد کشور برای تصدی پست‌های مدیریت حرفه‌ای (بخشنامه شماره ١۴٩٨۶٧۶ مورخ ١٣٩۶/۰۸/۱۵ سازمان اداری و استخدامی کشور)

آیین‌نامه اجرایی تبصره (٧) بند (١) تصویب‌نامه شماره ١٣۵١٨٢۴ مورخ ٣۰/۵/١٣٩۶ شورای عالی اداری موضوع: بهره‌گیری از توانمندی‌های زنان و جوانان مستعد کشور برای تصدی پست‌های مدیریت حرفه‌ای (بخشنامه شماره ١۴٩٨۶٧۶ مورخ ١۵/٨/١٣٩۶ سازمان اداری و استخدامی کشور)   دانلود متن بخشنامه بخشنامه به کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری با سلام واحترام ؛ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در ...

اصلاح دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای (مصوبه شماره ١٣۵١٨٢۴ مورخ ١٣٩۶/۰۵/۳۰ شورای عالی اداری)

تمامی وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی دانلود متن کامل مصوبه در فرمت پی دی اف شورای عالی اداری در یکصد و هفتاد و نهمین جلسه مورخ ٢٧/۰۴/١٣٩۶ بنا به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور با هدف بهره‌گیری از توانمندی‌های زنان و جوانان مستعد کشور برای تصدی پست‌های مدیریت حرفه‌ای و افزایش سهم و نقش آنان در مدیریت اجرایی کشور، دستورالعمل ...

دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (مصوبه شماره ۵٧٩۰٩۵ مورخ ١٣٩۵/۰۴/۰۱ شورای عالی اداری)

تمامی وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکت ها، نهادهای عمومی غیردولتی مشاهده متن کامل در فرمت پی دی اف شورای عالی اداری در یکصد و هفتاد و پنجمین جلسه مورخ 1395/02/25بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، در اجرای مواد ۵۴ و ۵٧ قانون مدیریت خدمات کشوری و اقدامات برنامه عملیاتی اصلاح نظام اداری (موضوع تصویبنامه شماره ۵۶٢/٩٣/٢۰۶ مورخ 1393/01/20 شورای عالی ...
تغییر اندازه قلم متن