آخرین اخبار : 

نوسازی و تحول اداری

بخشنامه طرح تکریم و جلب رضایت ارباب رجوع

بخشنامه طرح تکریم و جلب رضایت ارباب رجوع

بخشنامه شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۴ دستگاههای اجرایی

بخشنامه شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۴ دستگاههای اجرایی

دستورالعمل استاندارد تارنما و درگاه پورتال استانی

 دستورالعمل استاندارد تارنما و درگاه پورتال استانی

دستورالعمل اصلاح فرآیندها و روشهای انجام کار

دستورالعمل اصلاح فرآیندها و روشهای انجام کار
تغییر اندازه قلم متن