آخرین اخبار : 

لیست خدمات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سیستان و بلوچستان

لیست خدمات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها برای فرایند ارزیابی عملکرد سال  ۱۳۹۶

جدول عناوین خدمات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها

ردیف

عنوان خدمت عنوان زیر خدمت

نوع خدمت

۱

تشخیص صلاحیت پیمانکاران و مشاوران میز خدمت خدمت به کسب و کارG2B

۲

اعتبار سنجی موسسات آموزشی بخش خصوصی  میز خدمت خدمت به کسب و کارG2B

۳

احراز صلاحیت مدرسان دوره های آموزشی کارمندان دولت خدمت به دیگر دستگاه های دولت G2G

۴

برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی کارمندان دولت خدمت به دیگر دستگاه های دولت G2G

۵

ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی استان خدمت به دیگر دستگاه های دولت G2G

۶

نظارت بر فرایند جذب و بکارگیری نیروی انسانی دستگاه های اجرایی استان خدمت به دیگر دستگاه های دولت G2G

۷

تهیه برنامه ها و اسناد توسعه استان خدمت به دیگر دستگاه های دولت G2G

۸

توزیع اعتبار، مبادله موافقتنامه و تخصیص اعتبار توزیع اعتبار، مبادله موافقتنامه وتخصیص اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای خدمت به دیگر دستگاه های دولت G2G
توزیع اعتبار، مبادله موافقتنامه و تخصیص اعتبارات هزینه ای خدمت به دیگر دستگاه های دولت G2G

۹

پایش و ارزیابی یکپارچه پیشبرد برنامه اقتصاد مقاومتی خدمت به دیگر دستگاه های دولت G2G

۱۰

ارزیابی توسعه و رصد برنامه آمایش سرزمین خدمت به دیگر دستگاه های دولت G2G

۱۱

تامین آمار و اطلاعات تولیدی )سرشماری، آمارگیری های نمونه ای( خدمت به دیگر دستگاه های دولت G2G

۱۲

ارائه اطلاعات مکانی )ارائه نقشه و اطلاعات مکانی در مقیاس ها و لایه های مختلف( خدمت به دیگر دستگاه های دولت G2G

۱۳

تهیه حساب های منطقه ای خدمت به دیگر دستگاه های دولت G2G

۱۴

تامین آمار و اطلاعات تولیدی ثبتی )سالنامه آماری( خدمت به دیگر دستگاه های دولت G2G
چاپ
تغییر اندازه قلم متن