آخرین اخبار : 

مکاتبات ارزیابی عملکرد96

دعوتنامه حضور در کارگاه آموزشی – توجیهی در خصوص نحوه ارزیابی عملکرد واحدهای استانی

متن دعوتنامه حضور در کارگاه آموزشی - توجیهی در خصوص نحوه ارزیابی عملکرد واحدهاي استانی را از اینجا دانلود نمایید.

جلسه کارشناسی کمیته مدیریت عملکرد از کمیته های پنجگانه ذیل شورا راهبری توسعه مدیریت استان

دعوتنامه جلسه کارشناسی کمیته مدیریت عملکرد از کمیته هاي پنجگانه ذیل شورا راهبري توسعه مدیریت استان دعوتنامه جلسه کارشناسی کمیته مدیریت عملکرد از کمیته هاي پنجگانه ذیل شورا راهبري توسعه مدیریت استان  

بخشنامه نحوه ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استانی بر اساس شاخصهای عمومی و اختصاصی سال ۱۳۹۶

بخشنامه نحوه ارزیابی عملکرد دستگاه هاي اجرایی استانی بر اساس شاخصهاي عمومی و اختصاصی سال  1396 را از اینجا دانلود نمایید.
تغییر اندازه قلم متن