آخرین اخبار : 

مکاتبات ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۶

دعوتنامه حضور در کارگاه آموزشی - توجیهی در خصوص نحوه ارزیابی عملکرد واحدهاي استانی

ادامه مطلب

جلسه کارشناسی کمیته مدیریت عملکرد از کمیته هاي پنجگانه ذیل شورا راهبري توسعه مدیریت استان

ادامه مطلب

بخشنامه نحوه ارزیابی عملکرد دستگاه هاي اجرایی استانی بر اساس شاخصهاي عمومی و اختصاصی سال 1396

ادامه مطلب
تغییر اندازه قلم متن