آخرین اخبار : 

حوزه ریاست

سوابق مدیریتی ریاست سازمان

رئیس سازمان برنامه و بودجه ۱۳۹۴-تا کنون

معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری ۱۳۹۴-۱۳۹۲

مدیرکل برنامه و بودجه استانداری ۱۳۹۲-۱۳۸۶

معاون بودجه سازمان مدیریت قبل از ادغام ۱۳۸۶-۱۳۷۹

معاون بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه ۱۳۷۹-۱۳۷۷

 

تغییر اندازه قلم متن