آخرین اخبار : 

میز خدمت

لیست خدمات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها برای فرایند ارزیابی عملکرد سال  ۱۳۹۶

جدول عناوین خدمات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها
ردیف عنوان خدمت عنوان زیر خدمت راهنمای میز خدمت
۱ تشخیص صلاحیت پیمانکاران و مشاوران(۱۰۰۶۱۷۱۷۰۰۰) راهنمای میز خدمت
۲ اعتبار سنجی موسسات آموزشی(بخش خصوصی) راهنمای میز خدمت
۳ احراز صلاحیت مدرسان دوره های آموزشی کارمندان دولت خدمت به دیگر دستگاه های دولت G2G
۴ برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی کارمندان دولت خدمت به دیگر دستگاه های دولت G2G
۵ ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی استان خدمت به دیگر دستگاه های دولت G2G
۶ نظارت بر فرایند جذب و بکارگیری نیروی انسانی دستگاه های اجرایی استان خدمت به دیگر دستگاه های دولت G2G
۷ تهیه برنامه ها و اسناد توسعه استان خدمت به دیگر دستگاه های دولت G2G
۸ توزیع اعتبار، مبادله موافقتنامه و تخصیص اعتبار توزیع اعتبار، مبادله موافقتنامه وتخصیص اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای خدمت به دیگر دستگاه های دولت G2G
توزیع اعتبار، مبادله موافقتنامه و تخصیص اعتبارات هزینه ای خدمت به دیگر دستگاه های دولت G2G
۹ پایش و ارزیابی یکپارچه پیشبرد برنامه اقتصاد مقاومتی خدمت به دیگر دستگاه های دولت  G2G
۱۰ ارزیابی توسعه و رصد برنامه آمایش سرزمین خدمت به دیگر دستگاه های دولت G2G
۱۱ تامین آمار و اطلاعات تولیدی(سرشماری، آمارگیری های نمونه ای) ۱۰۰۳۱۱۰۲۰۰۰ خدمت به دیگر دستگاه های دولت G2G
۱۲ ارائه اطلاعات مکانی (ارائه نقشه و اطلاعات مکانی در مقیاس ها و لایه های مختلف) خدمت به دیگر دستگاه های دولت G2G
۱۳ تهیه حساب های منطقه ای خدمت به دیگر دستگاه های دولت G2G
۱۴ تامین آمار و اطلاعات تولیدی ثبتی (سالنامه آماری) خدمت به دیگر دستگاه های دولت G2G

 

تغییر اندازه قلم متن