قانون مدیریت خدمات کشوری

قانون مدیریت خدمات کشوری

فصل هشتم قانون مدیریت خدمات کشوری

فصل نهم قانون مدیریت خدمات کشوری

فصل دوازدهم قانون مدیریت خدمات کشوری

مواد۹و۱۰و۱۱ قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده ۱۶ و ۳۳ قانون مدیریت خدمات کشوری

آیین نامه اجرایی ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده ۱۷

ماده ۱۹ قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده ۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده ۲۲قانون مدیریت خدمات کشوری

آیین نامه اجرایی ماده ۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده۲۵،۲۶،۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده ۲۹ و۳۱و۳۳قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده ۳۳ قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده ۳۶ قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده ۳۷قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده ۳۸ قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده ۳۹ قانون مدیریت خدمات کشوری

مواد۳۷و۳۸و۴۰قانون-مدیریت-خدمات-کشوری

مواد۴۲و۴۴و۵۱ قانون مدیریت خدمات کشوری

بند ب ماده ۴۶

مواد ۵۳ تا۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری

دستورالعمل اجرایی ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده ۵۹ قانون مدیریت خدمات کشوری

تبصره یک ماده ۶۵

ماده ۷۰

مواد۸۱و۸۲قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده ۲۷ و ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری

آیین نامه اجرایی مواد ۸۴، ۸۶، ۸۷، ۹۰، ۹۱ و ۹۳ قانون مدیریت خدمات کشوری

مواد۹۱و ۹۲ و۹۳قانون مدیریت خدمات کشوری

سال رونق تولید کلیه حقوق این سایت متعلق است به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سیستان و بلوچستان

تغییر اندازه قلم متن