آخرین اخبار : 

شناسنامه خدمات الکترونیک و غیر الکترونیک سازمان

عنوان خدمت
ارائه اطلاعات مکانی(۱۰۰۳۱۰۹۵۰۰۰)
 ارائه نقشه و اطلاعات مکانی در مقیاس ها و لایه های مختلف ۱۰۰۳۱۰۹۵۱۰۰
 سرویس های مکانی از پایگاه های داده مکانی (ژئودیتابیس های) سازمان۱۰۰۳۱۰۹۵۱۰۱
 محصولات چاپی و کارتوگرافی۱۰۰۳۱۰۹۵۱۰۲
ارائه خدمات تعیین موقعیت(۱۰۰۳۱۰۹۶۰۰۰)
 ارائه تصحیحات(RTK/DGNSS) 10031096100
 ارائه اطلاعات مربوط به نقاط مبنایی ارتفاعی، ثقل و سه بعدی۱۰۰۳۱۰۹۶۱۰۱
 پردازش برخط داده‌های خام گیرنده‌های GNSS کاربران۱۰۰۳۱۰۹۶۱۰۲
ارایه اطلاعات نام های جغرافیایی ملی(۱۰۰۳۱۰۹۷۰۰۰)
 ارائه نحوه نگارش، تلفظ و صوت صحیح و مصوب هر نام جغرافیایی۱۰۰۳۱۰۹۷۱۰۰
 ارائه نام دیگر و نام قبلی عوارض جغرافیایی۱۰۰۳۱۰۹۷۱۰۱
 ارائه امکانات جستجوی نام‌های جغرافیایی کشور۱۰۰۳۱۰۹۷۱۰۲
 ارائه نقشه محل قرار گیری هر نام جغرافیایی۱۰۰۳۱۰۹۷۱۰۳
 امکان خرید الکترونیک نقشه منتخب۱۰۰۳۱۰۹۷۱۰۴
 ارائه موقعیت تقسیمات کشوری عوارض۱۰۰۳۱۰۹۷۱۰۵
 ارائه اطلاعات تاریخچه و پیشینه نام۱۰۰۳۱۰۹۷۱۰۶
 ارائه اطلاعات آماری نقاط جمعیتی۱۰۰۳۱۰۹۷۱۰۷
نظارت و کنترل فنی بر خدمات نقشه برداری(۱۰۰۳۱۰۹۸۰۰۰)
تصویر برداری هوایی و تولید محصولات وابسته(۱۰۰۳۱۰۹۹۰۰۰)
ارائه اطلاعات جزر و مد، چارتهای دریایی و ENC(10031100000)
 ارائه پیش‌بینی جزر و مد۱۰۰۳۱۱۰۰۱۰۰
 ارائه اطلاعات جزر و مدی۱۰۰۳۱۱۰۰۱۰۱
 ارائه چارت‌های دریایی از سواحل شمالی و جنوبی کشور۱۰۰۳۱۱۰۰۱۰۲
تامین استانداردها و طبقه بندیهای آماری مورد نیاز فعالیتهای آماری(۱۰۰۳۱۱۰۱۰۰۰)
تامین آمار و اطلاعات تولیدی (سرشماری، آمارگیریهای نمونه ای)(۱۰۰۳۱۱۰۲۰۰۰)
تامین آمار و اطلاعات تولیدی ثبتی(۱۰۰۳۱۱۰۳۰۰۰)
تامین و بهنگام نگاه داشتن چارچوبهای آماری و صدور شناسه یکتای کسب و کار(۱۰۰۳۱۱۰۴۰۰۰)
تولید و صدور شناسه یکتای کسب و کار۱۰۰۳۱۱۰۴۱۰۰
بهنگام سازی چارچوب های آماری از طریق اجرای سرشماری های عمومی، بازنگری در فهرست کارگاه ها و …۱۰۰۳۱۱۰۴۱۰۱
ارائه خدمات به بخش عمومی و خصوصی در زمینه شناسایی پیمانکاران آماری واجد صلاحیت(۱۰۰۳۱۱۰۵۰۰۰)
تجمیع اسناد، مدارک داده‌ها و اطلاعات آماری در قالب شبکه ملی آمار(۱۰۰۳۱۱۰۶۰۰۰)
تغییر اندازه قلم متن