آخرین اخبار : 

شناسنامه خدمات الکترونیک و غیر الکترونیک سازمان

عنوان خدمت
تنظیم بودجه سنواتی دستگاههای اجرایی و تدوین لایحه بودجه (۱۰۰۱۱۷۱۱۰۰۰)
مبادله موافقتنامه بودجه کلیه دستگاههای اجرایی (۱۰۰۱۱۷۱۲۰۰۰)
تخصیص اعتبار دستگاههای اجرایی (۱۰۰۱۱۷۱۳۰۰۰)
 نظارت بر عملیات عمرانی در کشور (۱۰۰۱۱۷۱۴۰۰۰)
ارزیابی توسعه و رصد آمایش سرزمین (۱۰۰۱۱۷۱۵۰۰۰)
تدوین برنامه پنج ساله توسعه کشور ۱۰۰۱۱۷۱۶۱۰۰
نظارت بر اجرای برنامه های پنج ساله توسعه کشور و ارائه گزارش های دوره ای ۱۰۰۱۱۷۱۶۱۰۱
تشخیص صلاحیت و رتبه بندی عوامل نظام فنی اجرایی (ساجات ) در کشور   (۱۰۰۶۱۷۱۷۰۰۰)
تهیه و تدوین فهرست بهای واحدهای پایه ۱۰۰۱۱۷۱۸۱۰۰
برآورد هزینه اجرای طرحهای توسعه ای کشور ۱۰۰۱۱۷۱۸۱۰۱
برآورد آثار ناشی از تغییر قیمت‌ها در دوره‌های سه ماهه ۱۰۰۱۱۷۱۸۱۰۲
اطلاع رسانی مناقصات و معاملات و مزایدات کشور (۱۰۰۳۱۷۱۹۰۰۰)
 تدوین استانداردهای فنی اجرایی کشور  (۱۰۰۱۱۷۲۰۰۰۰)
 نظارت بر عملکرد اعتبارات هزینه ای (۱۰۰۱۱۷۲۱۰۰۰)
نظارت بر کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی ۱۹۰۹۱۷۲۲۱۰۰
نظارت بر هزینه کرد کمک های بلاعوض اشخاص حقوقی ۱۹۰۹۱۷۲۲۱۰۱
نظارت بر اعتبارات تخصیصی پروژه های مصوب سفرهای استانی رییس جمهور (۱۰۰۱۱۷۲۳۰۰۰)
اطلاع رسانی پروژه های مشارکتی عمومی و خصوصی در طرحهای عمرانی و سرمایه گذاری زیر ساخت (۱۰۰۳۱۷۲۴۰۰۰)
 نظارت برپروژه های استانی مربوط به قرارداد اجرایی تملک دارایی سرمایه ای (۱۰۰۱۱۷۲۵۰۰۰)
تامین استانداردها و طبقه بندیهای آماری مورد نیاز فعالیتهای آماری(۱۰۰۳۱۱۰۱۰۰۰)
تامین آمار و اطلاعات تولیدی (سرشماری، آمارگیریهای نمونه ای)(۱۰۰۳۱۱۰۲۰۰۰)
تامین آمار و اطلاعات تولیدی ثبتی(۱۰۰۳۱۱۰۳۰۰۰)
 تولید و صدور شناسه یکتای کسب و کار۱۰۰۳۱۱۰۴۱۰۰
  بهنگام سازی چارچوب های آماری از طریق اجرای سرشماری های عمومی،  بازنگری در فهرست کارگاه ها و …۱۰۰۳۱۱۰۴۱۰۱
ارائه خدمات به بخش عمومی و خصوصی در زمینه شناسایی پیمانکاران آماری واجد صلاحیت(۱۰۰۳۱۱۰۵۰۰۰)
تجمیع اسناد، مدارک داده‌ها و اطلاعات آماری در قالب شبکه ملی آمار(۱۰۰۳۱۱۰۶۰۰۰)
 ارائه نقشه و اطلاعات مکانی در مقیاس ها و لایه های مختلف ۱۰۰۳۱۰۹۵۱۰۰
 سرویس های مکانی از پایگاه های داده مکانی (ژئودیتابیس های) سازمان۱۰۰۳۱۰۹۵۱۰۱
 محصولات چاپی و کارتوگرافی۱۰۰۳۱۰۹۵۱۰۲
 ارائه تصحیحات(RTK/DGNSS) 10031096100
 ارائه اطلاعات مربوط به نقاط مبنایی ارتفاعی، ثقل و سه بعدی۱۰۰۳۱۰۹۶۱۰۱
 پردازش برخط داده‌های خام گیرنده‌های GNSS کاربران۱۰۰۳۱۰۹۶۱۰۲
 ارائه نحوه نگارش، تلفظ و صوت صحیح و مصوب هر نام جغرافیایی۱۰۰۳۱۰۹۷۱۰۰
 ارائه نام دیگر و نام قبلی عوارض جغرافیایی۱۰۰۳۱۰۹۷۱۰۱
 ارائه امکانات جستجوی نام‌های جغرافیایی کشور۱۰۰۳۱۰۹۷۱۰۲
 ارائه نقشه محل قرار گیری هر نام جغرافیایی۱۰۰۳۱۰۹۷۱۰۳
 امکان خرید الکترونیک نقشه منتخب۱۰۰۳۱۰۹۷۱۰۴
 ارائه موقعیت تقسیمات کشوری عوارض۱۰۰۳۱۰۹۷۱۰۵
 ارائه اطلاعات تاریخچه و پیشینه نام۱۰۰۳۱۰۹۷۱۰۶
 ارائه اطلاعات آماری نقاط جمعیتی۱۰۰۳۱۰۹۷۱۰۷
نظارت و کنترل فنی بر خدمات نقشه برداری(۱۰۰۳۱۰۹۸۰۰۰)
تصویر برداری هوایی و تولید محصولات وابسته(۱۰۰۳۱۰۹۹۰۰۰)
 ارائه پیش‌بینی جزر و مد۱۰۰۳۱۱۰۰۱۰۰
 ارائه اطلاعات جزر و مدی۱۰۰۳۱۱۰۰۱۰۱
 ارائه چارت‌های دریایی از سواحل شمالی و جنوبی کشور۱۰۰۳۱۱۰۰۱۰۲
تغییر اندازه قلم متن