آخرین اخبار : 

بخشنامه ها و تصویب نامه ها

چگونگی به کارگیری نیروی انسانی به صورت قرارداد کار معین (مشخص) در دستگاه‌های اجرایی (بخشنامه شماره ١۵٣٨٣٩۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ سازمان اداری و استخدامی)

آیین‌نامه اجرایی تبصره (٧) بند (١) تصویب‌نامه شماره ١٣۵١٨٢۴ مورخ ٣۰/۵/١٣٩۶ شورای عالی اداری موضوع: بهره‌گیری از توانمندی‌های زنان و جوانان مستعد کشور برای تصدی پست‌های مدیریت حرفه‌ای (بخشنامه شماره ١۴٩٨۶٧۶ مورخ ١٣٩۶/۰۸/۱۵ سازمان اداری و استخدامی کشور)

اصلاح دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای (مصوبه شماره ١٣۵١٨٢۴ مورخ ١٣٩۶/۰۵/۳۰ شورای عالی اداری)

دستورالعمل اجرایی فرآیند ارزشیابی عملکرد مدیران و کارمندان رسمی و پیمانی و کارکنان قراردادی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری (بخشنامه شماره ١٣۰٨١٨۶ مورخ ١٣٩۶/۰۵/۱۰ سازمان اداری و استخدامی کشور)

دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (مصوبه شماره ۵٧٩۰٩۵ مورخ ١٣٩۵/۰۴/۰۱ شورای عالی اداری)

بخشنامه جشنواره شهید رجایی

فرم شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۵دستگاه های اجرایی سطح استان

ابلاغ بخشنامه ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۵ دستگاه های اجرایی در دو سطح ملی و استانی

شاخص های عمومی استان سال ۱۳۹۴

تصویب نامه برنامه جامع اصلاح نظام اداری

بخشنامه طرح تکریم و جلب رضایت ارباب رجوع

تصویب نامه شورای راهبری توسعه مدیریت

دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاه های اجرایی

 دستورالعمل استاندارد تارنما و درگاه پورتال استانی

دستورالعمل اصلاح فرآیندها و روشهای انجام کار

آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاههای اجرایی

بخشنامه  تجدید نظر خواهی آراء شعب بدوی دیوان

بخشنامه حقوق و مزایای مستمر

بخشنامه شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۴ دستگاههای اجرایی

تغییر اندازه قلم متن