آخرین اخبار : 

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

دستورالعمل اجرائی مواد 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری

ادامه مطلب

چگونگی به کارگیری نیروی انسانی به صورت قرارداد کار معین (مشخص) در دستگاه‌های اجرایی (بخشنامه شماره ١۵٣٨٣٩۰ مورخ 1396/09/07 سازمان اداری و استخدامی)

ادامه مطلب

آیین‌نامه اجرایی تبصره (٧) بند (١) تصویب‌نامه شماره ١٣۵١٨٢۴ مورخ ٣۰/۵/١٣٩۶ شورای عالی اداری موضوع: بهره‌گیری از توانمندی‌های زنان و جوانان مستعد کشور برای تصدی پست‌های مدیریت حرفه‌ای (بخشنامه شماره ١۴٩٨۶٧۶ مورخ ١٣٩۶/08/15 سازمان اداری و استخدامی کشور)

ادامه مطلب

اصلاح دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای (مصوبه شماره ١٣۵١٨٢۴ مورخ ١٣٩۶/05/30 شورای عالی اداری)

ادامه مطلب
تغییر اندازه قلم متن