آخرین اخبار : 

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

در خصوص تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی دستگاه‌های اجرایی کشور بعد از انقضای قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه

ادامه مطلب

مراجعه دستگاه های اجرایی جهت دریافت نام کاربری و رمز عبور برای رویت امتیاز و تکمیل مستندات ارزیابی عملکرد

ادامه مطلب

اصلاح مصوبه شماره 11852/93/206 مورخ 1393/9/5 در خصوص شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی (مصوبه شماره 1126198 مورخ 1395/12/28 شورای عالی اداری)

ادامه مطلب

آغاز فرایند ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان

ادامه مطلب

برگزاری جلسه کمیته مدیریت عملکرد از کمیته های پنجگانه ذیل شورای راهبری توسعه مدیریت استان

ادامه مطلب
تغییر اندازه قلم متن