آخرین اخبار : 

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی با موضوع حذف پست قائم مقام از مکاتبات اداری

ادامه مطلب

ممیزی استقرار میز خدمت و ارزیابی اجرای دستورالعمل آن

ادامه مطلب

بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی با موضوع ابطال ماده 28 دستورالعمل آزمون استخدامی

ادامه مطلب

شناسنامه خدمات دستگاه هاي اجرايي كشور96 (سطح استاني)

ادامه مطلب

برگزاری دوره آموزشی - توجیهی ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۹۶

ادامه مطلب

دعوتنامه حضور در کارگاه آموزشی - توجیهی در خصوص نحوه ارزیابی عملکرد واحدهاي استانی

ادامه مطلب

جلسه کارشناسی کمیته مدیریت عملکرد از کمیته هاي پنجگانه ذیل شورا راهبري توسعه مدیریت استان

ادامه مطلب

شاخص‌هاي عمومي ارزيابي عملكرد سال‌ 1396 دستگاه‌هاي اجرايي(سطح استانی)

ادامه مطلب

شاخص هاي عمومي(سطح استاني) منضم به لينك مستندات شاخص ها

ادامه مطلب

بخشنامه نحوه ارزیابی عملکرد دستگاه هاي اجرایی استانی بر اساس شاخصهاي عمومی و اختصاصی سال 1396

ادامه مطلب

جلسه کمیته مدیریت عملکرد ذیل شورای راهبری توسعه مدیریت استان با حضور دستگاه های عضو کمیته و ارزیابان شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد ۱۳۹۶ دستگاه های اجرایی استان سیستان و بلوچستان

ادامه مطلب

بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی با موضوع دستورالعمل نحوه ارزیابی و توسعه شایستگی های عمومی مدیران حرفه ای

ادامه مطلب
تغییر اندازه قلم متن