آخرین اخبار : 

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

فعال شدن سامانه تایید آمار فرم شماره (6) نیروی انسانی

ادامه مطلب

راهنمای نحوه ارزیابی شاخص اجرای بخشنامه سامانه ملی ساختار در دستگاه های اجرایی برای دوره ارزیابی 1395

ادامه مطلب

آیین نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (تصويبنامه شماره ۱۶۵۳۸۹/ت۴۶۸۴۹ك مورخ 90/۸/21 هيأت وزيران)

ادامه مطلب

برگزاری کارگاه آموزشی-توجیهی نحوه ارزیابی عملکرد واحدهای استانی

ادامه مطلب

شیوه نامه نحوه امتیازدهی شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان (1395)

ادامه مطلب
تغییر اندازه قلم متن