آخرین اخبار : 

آموزش

بروشور برنامه زمانبندی دوره های آموزشی مرکز مدیریت آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری در سال ۱۳۹۷

بروشور برنامه زمانبندی دوره های آموزشی مرکز مدیریت آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری در سال 1397 را از اینجا دانلود نمایید.

راهنمای میز خدمت اعتبار سنجی موسسات آموزشی (بخش خصوصی)

عنوان خدمت : اعتبار سنجی موسسات آموزشی (بخش خصوصی)   دستورالعمل و فرايند انجام خدمت: دستورالعمل و راهنمای مراحل انجام اعتبارسنجی موسسات آموزشی فرایند انجام اعتبار سنجی موسسات آموزشی   مستندات مورد نياز : فرم های مورد نیاز   مسئول انجام خدمت : سیما خسروی(رئیس گروه آموزش و توانمندسازی) تلفن تماس: 33294767

بروشور دوره های آموزشی ۱۳۹۶ مدیریت مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری

بروشور دوره های آموزشی 1396 مدیریت مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری

دوره های آموزشی شهریور ماه

منابع دوره های آموزشی شهریور ماه براي دريافت فايل آداب واسرار نماز اينجا كليك كنيد براي دريافت فايل آئين نگارش مكاتبات اداري اينجا كليك كنيد براي دريافت فايل پيشگيري وكنترل عوامل خطر ساز بيماري قلب وعروق اينجا كليك كنيد براي دريافت نمونه سوالات امتحاني پيشگيري وكنترل عوامل خطر ساز بيماري قلب وعروق اينجا كليك كنيد براي دريافت فايل شناسايي واستفاده ازظرفيت هاي ذهني اينجا كليك ...

برنامه دوره های آموزشی مرداد ماه

دوره آموزشی نظارت بربودجه دوره آموزشی قوانين ومقررات اموال دولتي دوره آموزشی قانون تنظيم بخشي ازمقررات مالي دولت دوره آموزشی قانون تجارت دوره آموزشی قانون كار وتامين اجتماعي دوره آموزشی مديريت جلسات اداري دوره آموزشی مباني مديريت اسناد دوره آموزشی سبك زندگي برمبناي آموزه هاي ديني دوره آموزشی جمعيت شناسي
تغییر اندازه قلم متن