آخرین اخبار : 

راهنمای میز خدمت تشخیص صلاحیت پیمانکاران و مشاوران

 عنوان خدمت :   تشخیص صلاحیت پیمانکاران و  مشاوران

خلاصه مراحل :

۱- ثبت اطلاعات در سامانه

۲- کنترل مدارک

۳- صدور گواهینامه

فرایند انجام خدمت  ( به تفصیل ) :

۱- درخواست نام کاربری و گذر واژه برای بارگذاری مستندات جهت تشخیص صلاحیت شرکت پیمانکاری در sajat.mporg.ir

۲- ورود اطلاعات و بارگذاری مستندات در سامانه و ارسال نهایی به سازمان

۳-ورود به کارتابل توزیع

۴-بررسی کارشناسی توسط کارشناسان سازمان در استان

۵-پرونده در صورتی که توسط کارشناس نقص گرفتهشود به متقاضی عودت داده می شود و در صورتیکه توسط کارشناس تایید گردد وارد کارتابل دوم می شود.

۶-در کارتابل دوم پیمانکاری پرونده فیزیکی جهت تطبیق با مستندات الکترونیکی و همچنین حضور افراد هیئت مدیره برای امضاء فرم ٢٠٠
سامانھ به سازمان تحویل داده می شود و بعد از تائید توسط کارشناس وارد کارتابل سوم پیمانکاری می شود.

۷- در کارتابل سوم پرونده توسط رئیس گروه مورد بررسی مجدد قرار گرفته و پس از تائید وارد کارتابل چهارم می شود .

۸-در کارتابل چهارم رئیس سازمان پرونده ها راجهت بررسی نهایی به تهران می کند .

۹-پرونده ها در تهران پس از بررسی تعیین تکلیف نهایی خواهد شد .

 

مستندات مورد نیاز :

۱- تکمیل فرم ثبت نام شامل: • مشخصات مدیر عامل(شامل نام و نام خانوادگی)) • مشخصات شرکت(شامل شناسه ملی شرکت، نام کامل ثبتی شرکت، شماره ثبت، نام اختصاری، محل ثبت، تاریخ تاسیس، کد اقتصادی) و …) • مشخصات محل شرکت(شامل کشور/استان/شهر، آخرین آدرس ثبتی، دفتر مرکزی، کدپستی، تلفن همراه مدیر عامل، نمابر ) و …) • فایل اسکن شده صفحه اول اساسنامه شرکت

۲- تعهد نامه منع مداخله کارکنان دولت و مشمول نبودن ممنوعیت مقرر در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و شاغل بودن کارکنان تمام وقت شرکت متقاضی گواهینامه در همان شرکت

۳- مشخصات سهامداران شرکت(شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، درصد و نوع سهام، مدارج تحصیلی، سوابق کاری و ..

۴- مشخصات اعضای هیئت مدیره(شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، سمت، مدارج تحصیلی و سوابق کاری  و …

۵- اطلاعات مربوط به گواهینامه قبل از ساجات(شامل محل صدور گواهینامه قبلی، نام و نام خانوادگی مقام صادر کننده گواهینامه، تاریخ صدور و اعتبار گواهینامه قبلی، فرست رشته ها و …) در صورت وجود.

۶- جهت اخذ رتبه تقاضای رتبه بندی در سربرگ شرکت با شماره تلفن و آدرس شرکت می بایستی با آخرین آدرس طبق روزنامه برابر باشد

 -۷ مشخصات پرسنل امتیازآور(شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، رشته، مدارج تحصیلی و سوابق کاری و …

۸- اطلاعات مربوط به تجربه کاری پیمانکار(شامل پروژه های انجام شده(نوع پیمان، موضوع پیمان، شماره قرارداد، تاریخ انعقاد قرارداد، نام کارفرما و درصد رشته های استفاده شده در هر قرارداد، جمع حق بیمه ماهانه پرداختی(و یا رسید دریافت لیست تامین اجتماعی) در ۳۶ ماه اخیر)

۹-  اطلاعات مربوط به اظهارنامه مالیاتی شرکت(شامل موجودی نقدی، سرمایه گذاری کوتاه مدت، سفارشات و پیش پرداخت ها، دارائی های ثابت مشهود، درآمد ناخالص پیمانکاری، خالص گردش مالی، خالص دارایی های جاری و .. )

مسئول انجام خدمت :

مهلا رضایی(رئیس گروه مشاوران و پیمانکاران)

تلفن تماس:

داخلی: ۶۱۴۶

سامانه های ارائه خدمت:

ساجات ساجار

راهنمای مراحل درخواست خدمات:

راهنمای مشاوران

راهنمای پیمانکاران

راهنمای شرکت های انفورماتیک

راهنمای ویرایش اطلاعات قراردادها و ورود و خروج نفر برای پرونده هایی که در وضعیت صدور گواهینامه قراردارند

راهنمای ثبت نام در سامانه ساجات

راهنمای پرداخت الکترونیک

چاپ
تغییر اندازه قلم متن