آخرین اخبار : 

معاونت هماهنگی برنامه و بودجه

افزایش اعتبارات گردشگری استان امسال 296 درصد نسبت به سال گذشته

ادامه مطلب

دستورالعمل اجراي بودجه و تنظيم مواقتنامه هاي اعتبارات هزينه اي و تملک دارايي هاي سرمایه ای استانی سال 1396

ادامه مطلب

جلسه هم اندیشی و بررسی شاخص های توزیع اعتبارات عمرانی

ادامه مطلب

استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و عینیت بخشیدن به پیوند عملی میان برنامه ریزی، هزینه یابی و مدیریت عملکرد (بخشنامه شماره 1123398 مورخ 1396/1/28 سازمان برنامه و بودجه کشور)

ادامه مطلب

تغییر اندازه قلم متن