آخرین اخبار : 

معاونت هماهنگی برنامه و بودجه

برگزاری جلسه سند جامع مهارتی استان سیستان و بلوچستان

ادامه مطلب

برگزاری جلسه تدوین و تصمیم گیری نهایی سند گیاهان دارویی استان

ادامه مطلب

برگزاری جلسه ستاد راهبردی و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان

ادامه مطلب

افزایش اعتبارات گردشگری استان امسال 296 درصد نسبت به سال گذشته

ادامه مطلب

دستورالعمل اجراي بودجه و تنظيم مواقتنامه هاي اعتبارات هزينه اي و تملک دارايي هاي سرمایه ای استانی سال 1396

ادامه مطلب

تغییر اندازه قلم متن