آخرین اخبار : 

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

آیین‌نامه اجرایی تبصره (٧) بند (١) تصویب‌نامه شماره ١٣۵١٨٢۴ مورخ ٣۰/۵/١٣٩۶ شورای عالی اداری موضوع: بهره‌گیری از توانمندی‌های زنان و جوانان مستعد کشور برای تصدی پست‌های مدیریت حرفه‌ای (بخشنامه شماره ١۴٩٨۶٧۶ مورخ ١٣٩۶/08/15 سازمان اداری و استخدامی کشور)

ادامه مطلب

اصلاح دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای (مصوبه شماره ١٣۵١٨٢۴ مورخ ١٣٩۶/05/30 شورای عالی اداری)

ادامه مطلب

دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (مصوبه شماره ۵٧٩۰٩۵ مورخ ١٣٩۵/04/01 شورای عالی اداری)

ادامه مطلب

دستورالعمل اجرایی فرآیند ارزشیابی عملکرد مدیران و کارمندان رسمی و پیمانی و کارکنان قراردادی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری (بخشنامه شماره ١٣۰٨١٨۶ مورخ ١٣٩۶/05/10 سازمان اداری و استخدامی کشور)

ادامه مطلب

بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری

ادامه مطلب
تغییر اندازه قلم متن