آخرین اخبار : 

ممیزی استقرار میز خدمت و ارزیابی اجرای دستورالعمل آن

راهنمای شماره -۱ممیزی استقرار میز خدمت و ارزیابی اجرای دستورالعمل آن را از اینجا دانلود نمایید.

فرم ارزیابی استقرار میزخدمت را از اینجا دانلود نمایید.

چاپ

تغییر اندازه قلم متن