آخرین اخبار : 

طرح ویژه توسعه و عمران سواحل مکران

براساس ابلاغیه شماره ۳۰۰/۱۴۳/د مورخ  ۱۳۹۴/۱/۲۲ معاونت محترم شهرسازی ودبیر شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران قرارداد مطالعه پژوهشی درخصوص تهیه طرح ویژه توسعه وعمران مکران با عنوان شناسایی الزامات نظام سکونت مبتنی برفعالیت درمنطقه مکران با رویکرد RDS به مهندسین مشاور ماب ابلاغ گردید

براساس نتایج مذاکرات وتصمیمات جلسات ستاد توسعه سواحل مکران که در مورخ بهمن ماه سال ۱۳۹۴ و جلسه مهرماه سال ۱۳۹۵ با حضور معاون اول محترم ریاست جمهوری وسایر اعضای کارگروه ستادتوسعه سواحل مکران برگزارگردید مقررشد که علاوه براحصا وشناسایی پروژ ه های پیشنهادی دستگاههای اجرایی واثرات جمعیتی واشتغال انها درمنطقه ، نحوه استفاده از اراضی نیز در قالب پهنه بندی کاربری اراضی مشخص گردد تا از تعارضات وتداخلات اتی جلوگیری به عمل آید .

براین اساس مطالعات حاضر اهداف اصلی زیر را دنبال نموده است:

۱٫ شناسایی تحولات حوزه مکران و اقدامات وپروژ ه های پیشنهادی دستگاههای اجرایی در منطقه مکران

۲٫ تعیین حدود منطقه موردنظر برای توسعه مکران وتعیین حدود وثغور منطقه عملیاتی مکران

۳٫ براورد اثرات اشتغال وجمعیت ناشی از استقرارپروژ ه های دستگاههای اجرایی ذیربط

۴٫ پهنه بندی کاربری اراضی ونحوه استقرارفعالیتهای مختلف در محدوده مورد توسعه مکران

متن کامل طرح ویژه توسعه و عمران سواحل مکران را از اینجا دانلود کنید.

PDFIcon  طرح ویژه توسعه و عمران سواحل مکران

چاپ
تغییر اندازه قلم متن