آخرین اخبار : 

ضوابط اجرایی بودجه ۹۴ – مصوبه شماره ۷۵۳/ت۵۱۷۶۲ه مورخ ۱۳۹۴/۱/۱۱

ضوابط اجرایی بودجه ۹۴ – مصوبه شماره ۷۵۳/ت۵۱۷۶۲ه مورخ ۱۳۹۴/۱/۱۱

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۴/۱/۹ به پیشنهاد شماره ۱۷۲۵۸۷ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۴کل کشور

ماده۱ـ در این تصویبنامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:

الف ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور.

ب ـ قانون برنامه: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ .

ج ـ سازمان: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

دـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ماده۲-دستگاه های اجرایی موظفند موافقت نامه های هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای جدید و مالی اعتبارات مصوب خود را تا پایان اردیبهشت ۱۳۹۴ بر اساس دستورالعمل های ابلاغی سازمان تنظیم و به سازمان ارسال نمایند. سازمان موظف است ظرف پانزده روز از تاریخ وصول، نسبت به مبادله و یا عودت با ذکر دلیل اقدام نماید.

ماده ۳- در اجرای ماده (۳۵) قانون برنامه و بودجه کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ـ دستگاههای اجرایی ملی و استانی موضوع ماده (۲۲۲) قانون برنامه موظفند تمامی اطلاعات ناظر بر عملکرد قوانین بودجه سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ کل کشور از جمله عملکرد احکام مندرج در ماده واحدهها و عملکرد منابع و مصارف را در مقاطع سه ماهه مطابق دستورالعملی کهسازمان ابلاغ مینماید، بهسازمان ارایه نمایند.

ماده۴- هزینههای مربوط به امور قرآنی، پایگاههای مقاومت بسیج و فعالیتهای دینی، فرهنگی و ورزشی و بهبود و ارتقای دانش و سلامت کارکنان از محل اعتبارات هزینهای مصوب تخصیص یافته دستگاه اجرایی به نحوی که به انجام فعالیتهای اصلی دستگاه خدشهای وارد نشود، قابل پرداخت است.

ماده۵- در سال ۱۳۹۴ بکارگیری افراد جدید به صورت حقالتدریس آزاد و یا عناوین مشابه به هر شکل توسط ادارات کل آموزش و پرورش استانها ممنوع است.

ماده۶ – صندوق بازنشستگی کشوری موظف است نسبت به پرداخت کمک هزینه عائلهمـندی، اولاد، عیـدی برای بازنشستگان اقدام نماید. سایر هزینههای مربوط به بازنشستگان از قبیل کمک هزینه ازدواج، کمک هزینه فوت، حق بیمه عمر و حوادث توسط دستگاههای اجرایی ذیربط پرداخت میشود.سـهم دستگاه اجرایی برای حق بیـمه درمان بازنشستگان کشوری، توسط سازمان بیمه سلامت پرداخت می شود.

ماده۷-دستگاههای اجرایی موظفند با رعایت تکالیف قانونی و قانون، در سقف اعتبارات تخصیص یافته نسبت به پرداخت هزینههای اجتناب ناپذیر خود اقدام و از ایجاد هرگونه تعهد مازاد خودداری نمایند.

ماده۸-در اجرای ماده (۱۹۰) قانون برنامه دستگاههای اجرایی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مجازند یکدرصد از اعتبارات مندرج در قانون را براساس آئیننامه اجرایی این ماده به منظور استقرار سیستم مدیریت سبز و اعمال سیاستهای مصرف بهینه منابع پایه و محیطزیست هزینه نمایند.

تبصره ـ مصادیق مصرف اعتبارات موضوع این ماده مطابقتصویب نامه شماره ۱۲۵۱۷۳/ت۵۱۱۲۲هـ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ می باشد.

ماده۹- هرگونه بکارگیری نیروی انسانی جدید به هر شکل و عنوان در مشاغل و فعالیتهای دستگاههای اجرایی (از محل هرگونه اعتبار) و شرکتها و مؤسسات دولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون برنامه و قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ و صرفاً با مجوز سازمان امکانپذیر است.

ماده۱۰- پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی موظف است برای ابلاغ و تخصیص ردیفهای (۶۶ـ ۶۷) ،(۵۳۰۰۰۰ـ ۶۸) ،(۵۳۰۰۰۰ـ ۵۳۰۰۰۰)، اطلاعات مربوط به موضوع ماده (۲۳) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ـ مصوب ۱۳۸۹ـ را با تأیید خزانهداری کل کشور به تفکیک استان محل وقوع و وصول، در مقاطع سه ماهه بهسازمان اعلام نماید.

ماده۱۱- پاداش موضوع ماده (۵۰) قانون برنامه برای سال ۱۳۹۴ حداکثر یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی در صورت وجود اعتبار و در سقف اعتبارات مصوب تخصیص یافته دستگاه اجرایی تعیین میشود. پرداخت یک ماه پاداش مذکور بهاعضای هیأتمدیره/ هیأت عامل و کارکنان شرکتهای دولتی (اعم از شرکتهای مستلزم ذکر و تصریح نام)، بانکها و بیمههای دولتی پس از تصویب مجامع یا شوراهای عالی آنها مجاز است.

ماده۱۲- کمکهای رفاهی مستقیم و غیرمستقیم در سقف اعتبارات مصوب تخصیص یافته مندرج در موافقتنامه دستگاههای اجرایی قابل تأمین و پرداخت میباشد.

تبصره۱ـ هزینه غذای ایام تعطیل و نوبت کاری شب کارکنان دستگاههای اجرایی اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی به عنوان هزینههای اداری قابل پرداخت است.

تبصره۲ـ کمک هزینه غذای روزانه حداکثر پنجاه و دو هزار (۵۲,۰۰۰) ریال، ایاب و ذهاب کارمندانی که از سرویس سازمانی استفاده نمی نمایند در تهران ماهانه حداکثر یک میلیون و نود هزار (۱۰۹۰,۰۰۰) ریال و درشهرهای دارای پانصد هزار نفر جمعیت و بالاتر ماهانه حداکثر هفتصد و سی هزار (۷۳۰,۰۰۰) ریال و مهدکودک برای زنان کارمند به ازای هر فرزند زیر شش سال ماهانه حداکثر هشتصدو شصت و شش هزار (۸۶۶,۰۰۰) ریال قابل پرداخت است.

ماده۱۳- فوقالعاده مأموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاههای اجرایی مشمول این تصویبنامه که به عنوان مأمور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام میشوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا میزان حداقل حقوق و مزایا در مورد مشمولین هر یک از بندهای این تصویبنامه به مأخذ یک بیستم و نسبت به مازاد به مأخذ یک پنجاهم در سقف اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت میباشد. سایر موارد مطابق آئیننامه فوقالعاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.

تبصره۱ـ در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد از میزان مندرج در بند یادشده قابل پرداخت میباشد.

تبصره۲ـ کارمندان وزارت راه و شهرسازی که به سبب انجام وظایف خاص نگهداری، مرمت و بازگشایی راهها موظف به انجام مأموریتهای مداوم درخارج از حریم شهر محل خدمت خود میباشند، از قید «خارج از حوزه شهرستان محل خدمت» و تبصره (۱) مستثنی بوده و با اعزام به مأموریت، فوقالعاده مربوط به آنها قابل پرداخت خواهد بود.

ماده۱۴- پرداخت کمکهای رفاهی مستقیم و غیرمستقیم به کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و ساعتی و موارد موضوع ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری از محل اعتبارات مصوب تخصیص یافته مندرج در موافقتنامه، مجاز میباشد.

ماده۱۵- پرداخت کمک هزینه تلفن همراه تا سیصد هزار (۳۰۰,۰۰۰) ریال در ماه به مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند، بهتشخیص رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی مجاز است

ماده۱۶ – دستگاههای اجرایی اعم از دستگاههای مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری موظف به ثبت اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین و مشخص و قرارداد کارگری در پایگاه اطلاعاتی نظام اداری و دریافت شماره مستخدم یا شماره شناسه و صدور احکام کارگزینی از طریق سامانه کارکنان نظام اداری و انجام امور مختلف اداری و مکاتبات موضوع این ماده از طریق این سامانه میباشند.

ماده۱۷-پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن، برای طرح اختلافات بین وزارتخانهها و مؤسسات دولتی در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاههای زیرمجموعه وزارتخانهها یا مؤسسات مستقل دولتی، دستگاههای استانی و دستگاههای ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا مؤسسه مستقل دولتی ذیربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رئیس جمهور و با رعایت آئیننامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه، موضوع تصویبنامه شماره ۲۱۲۷۶۷/ت۳۷۵۵۰ک مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۷ حل و فصل میشود.

ماده۱۸- فهرست سازمانها و مجامع بینالمللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیف (۳ـ ۱۰۷۰۰۰) قانون، با عنوان سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بینالمللی و تعهدات پرداخت میشود، تا پایان مرداد ۱۳۹۴ به پیشنهاد کمیته بررسی عضویت دولت در سازمانها و مجامع بینالمللی به تصویب هیأتوزیران خواهد رسید. دستگاههای اجرایی موظفند حق عضویت و سهمیه تعهدات سالانه سایر سازمانها و مجامع بینالمللی را که در فهرست مذکور قرار نمیگیرند، از محل اعتبارات مصوب پرداخت و مراتب را به دفتر هیأت دولت و معاونت اعلام نمایند.

ماده۱۹- حداکثر ده درصد از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استانها برای شروع پروژههای جدید که ظرف سه سال به پایان میرسند با رعایت ماده (۲۱۵) قانون برنامه اختصاص مییابد.

تبصره ـ طرحهای سفرهای مقام معظم رهبری و پروژههای مستمر، تعمیرات و تجهیزات از شمول این ماده مستثنی میباشند.

ماده ۲۰- هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای برای حقوق و مزایا به کارکنان دستگاههای اجرایی، به استثنای موارد موضوع بند (ر) ماده (۲۲۴) قانون برنامه با رعایت مفاد قانون مذکور، ممنوع است.

ماده۲۱ـ به استناد تبصره ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ دستگاههای اجرایی ملی موظفند ظرف دو ماه پس از ابلاغ موافقتنامههای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای و هزینهای توسط سازمان، اعتبارات دستگاههای اجرایی مربوط اعم از استانی یا ملی را ابلاغ و به سازمان اعلام نمایند.

ماده۲۲- دستگاههای اجرایی موضوع بند (ط) تبصرموضوع این بند(به استثنای اعتبارات مربوط به آموزش و پرورش)را به صورت سایر منابع در قالب موافقتنامه طرح تملک داراییهای سرمایهای ذیربط منظور نمایند. در اجرای این ماده، دستگاههای اجرایی مرتبط میتوانند از ساز و کار موضوع ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی کشور، استفاده نمایند.

تبصره- اعتبار مربوط به آموزش و پرورش در موافقت نامه اعتبار هزینه ای وزارت آموزش و پرورش منظور می شود.

ماده ۲۳- انتشار اوراق مشارکت برای طرحهای تملک دارایی سرمایهای مندرج در قانون صرفاً با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ـ مصوب ۱۳۷۶ـ مجاز است. تخصیص اعتبارات ناشی از این ماده پس از فروش و وصول منابع مربوط انجام و نرخ سود علیالحساب این اوراق با هماهنگی معاونت و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین میشود.

ماده۲۴-وزارتخانهها و مؤسسات دولتی مکلفند نسبت به مستندسازی اموال غیرمنقول در اختیار خود برای صدور اسناد مالکیت تک برگی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارتخانه یا مؤسسه مربوط برابر مقررات اقدام و اصل اسناد مالکیت را به خزانه اسناد مالکیت اموال غیرمنقول دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) تحویل نمایند.

ماده۲۵- خرید هرگونه خودروسواری خارجی ممنوع است. خرید خودروسواری داخلی توسط شرکتهای دولتی صرفاً از محل منابع حاصل از فروش خودروهای مازاد یا اسقاطی ودر خصوص وزارتخانهها و مؤسسات دولتی حداکثر به تعداد خروج خودروهای سواری با رعایت مقررات مجاز خواهد بود.

تبصره ـ موارد استثنا با تأیید هیأت وزیران خواهد بود.

ماده۲۶ – در اجرای ماده (۳۷) قانون محاسبات عمومی کشور، دستگاههای اجرایی موظفند گزارش عملکرد منابع عمومی مندرج در جدول شماره (۵) قانون را در مقاطع زمانی سه ماه یکبار تا پانزدهم ماه بعد، به معاونت و خزانهداری کل کشور ارسال نمایند.

ماده۲۷-در راستای دستیابی به اهداف مندرج در ماده (۷۹) قانون برنامه در زمینه ارتقای بهرهوری و زمینهسازی رشد تولید ملی، دستگاههای اجرایی موظفند تا سه درصد (%۳) از اعتبارات پژوهشی هزینهای خود را در قالب قراردادهای پژوهشی و از طریق مبادله موافقتنامه با سازمان، متضمن هماهنگی برنامههای ارتقای بهرهوری دستگاه اجرایی با برنامه جامع بهرهوری کشور به پژوهشهای کاربردی در زمینه ارتقای بهرهوری، اختصاص دهند. اقدام درخصوص تخصیص سه درصد مربوط بهبهرهوری (موضوع ماده (۷۹) قانون برنامه) منوط به ارایه گزارش این ماده توسط دستگاه اجرایی به معاونت تا پانزدهم آذرماه ۱۳۹۴ خواهد بود.

ماده۲۸ـ پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی دستگاههای اجرایی از نهادها و مؤسسات پولی ـ مالی خارجی در اولویت تخصیص و پرداخت از محل اعتبار مصوب هر دستگاه اجرایی میباشد. سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران موظف است فهرست موارد فوق را به سازمان اعلام تا نسبت به تخصیص آن از محل اعتبار دستگاه اجرایی و در صورت لزوم از سایر ردیفهای مجاز اقدام نماید.

ماده۲۹- در اجرای بند (الف) ماده (۱۷) قانون برنامه، آن دسته از دستگاه های اجرایی که فهرست آنها توسط سازمان تا پایان اردیبهشت ماه اعلام می گردد، مجازند پنج درصد (۵%) از اعتبارات هزینه ای برنامه های پژوهشی خود را در قالب پژوهش های تقاضا محوری که حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از هزینه های آن را کارفرمای غیر دولتی تأمین و تعهد کرده باشد، هزینه نمایند. اعتبارات موضوع این بند بر اساس ه (۲) قانون موظفند اعتبارات موضوع این بند(به استثنای اعتبارات مربوط به آموزش و پرورش)را به صورت سایر منابع در قالب موافقتنامه طرح تملک داراییهای سرمایهای ذیربط منظور نمایند. در اجرای این ماده، دستگاههای اجرایی مرتبط میتوانند از ساز و کار موضوع ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی کشور، استفاده نمایند.

تبصره- اعتبار مربوط به آموزش و پرورش در موافقت نامه اعتبار هزینه ای وزارت آموزش و پرورش منظور می شود.

ماده ۲۳- انتشار اوراق مشارکت برای طرحهای تملک دارایی سرمایهای مندرج در قانون صرفاً با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ـ مصوب ۱۳۷۶ـ مجاز است. تخصیص اعتبارات ناشی از این ماده پس از فروش و وصول منابع مربوط انجام و نرخ سود علیالحساب این اوراق با هماهنگی معاونت و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین میشود.

ماده۲۴-وزارتخانهها و مؤسسات دولتی مکلفند نسبت به مستندسازی اموال غیرمنقول در اختیار خود برای صدور اسناد مالکیت تک برگی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارتخانه یا مؤسسه مربوط برابر مقررات اقدام و اصل اسناد مالکیت را به خزانه اسناد مالکیت اموال غیرمنقول دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) تحویل نمایند.

ماده۲۵- خرید هرگونه خودروسواری خارجی ممنوع است. خرید خودروسواری داخلی توسط شرکتهای دولتی صرفاً از محل منابع حاصل از فروش خودروهای مازاد یا اسقاطی ودر خصوص وزارتخانهها و مؤسسات دولتی حداکثر به تعداد خروج خودروهای سواری با رعایت مقررات مجاز خواهد بود.

تبصره ـ موارد استثنا با تأیید هیأت وزیران خواهد بود.

ماده۲۶ – در اجرای ماده (۳۷) قانون محاسبات عمومی کشور، دستگاههای اجرایی موظفند گزارش عملکرد منابع عمومی مندرج در جدول شماره (۵) قانون را در مقاطع زمانی سه ماه یکبار تا پانزدهم ماه بعد، به معاونت و خزانهداری کل کشور ارسال نمایند.

ماده۲۷-در راستای دستیابی به اهداف مندرج در ماده (۷۹) قانون برنامه در زمینه ارتقای بهرهوری و زمینهسازی رشد تولید ملی، دستگاههای اجرایی موظفند تا سه درصد (%۳) از اعتبارات پژوهشی هزینهای خود را در قالب قراردادهای پژوهشی و از طریق مبادله موافقتنامه با سازمان، متضمن هماهنگی برنامههای ارتقای بهرهوری دستگاه اجرایی با برنامه جامع بهرهوری کشور به پژوهشهای کاربردی در زمینه ارتقای بهرهوری، اختصاص دهند. اقدام درخصوص تخصیص سه درصد مربوط بهبهرهوری (موضوع ماده (۷۹) قانون برنامه) منوط به ارایه گزارش این ماده توسط دستگاه اجرایی به معاونت تا پانزدهم آذرماه ۱۳۹۴ خواهد بود.

ماده۲۸ـ پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی دستگاههای اجرایی از نهادها و مؤسسات پولی ـ مالی خارجی در اولویت تخصیص و پرداخت از محل اعتبار مصوب هر دستگاه اجرایی میباشد. سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران موظف است فهرست موارد فوق را به سازمان اعلام تا نسبت به تخصیص آن از محل اعتبار دستگاه اجرایی و در صورت لزوم از سایر ردیفهای مجاز اقدام نماید.

ماده۲۹- در اجرای بند (الف) ماده (۱۷) قانون برنامه، آن دسته از دستگاه های اجرایی که فهرست آنها توسط سازمان تا پایان اردیبهشت ماه اعلام می گردد، مجازند پنج درصد (۵%) از اعتبارات هزینه ای برنامه های پژوهشی خود را در قالب پژوهش های تقاضا محوری که حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از هزینه های آن را کارفرمای غیر دولتی تأمین و تعهد کرده باشد، هزینه نمایند. اعتبارات موضوع این بند بر اساس سیاست های شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری قابل هزینه کرد می باشد.

معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری

چاپ
تغییر اندازه قلم متن