آخرین اخبار : 

قابل توجه فرمانداری های محترم شاخصهای توزیع اعتبارات عمرانی در سال ۱۳۹۵ به تفکیک فصل

فایل شاخص های توزیع اعتبارات عمرانی در سال ۱۳۹۵ به تفکیک فصل از اینجا قابل دانلود می باشد.

شاخصهای توزیع اعتبارات عمرانی در سال ۱۳۹۵ به تفکیک فصل

چاپ

تغییر اندازه قلم متن