آخرین اخبار : 

برگزاری دوره آموزشی سرشماری از واحدهای پرورش قارچ خوراکی و طرح آمارگیری جامع از فعالیت های صید آبزی پروری

دوره آموزشی سرشماری از واحدهای پرورش قارچ خوراکی و طرح آمارگیری جامع از فعالیت های صید آبزی پروری در استان برگزار شد.

چاپ

تغییر اندازه قلم متن