آخرین اخبار : 

راهنمای نحوه ارزیابی شاخص اجرای بخشنامه سامانه ملی ساختار در دستگاه های اجرایی برای دوره ارزیابی ۱۳۹۵

راهنمای نحوه ارزیابی شاخص اجرای بخشنامه سامانه ملی ساختار در دستگاه های اجرایی برای دوره ارزیابی ۱۳۹۵ را از اینجا دانلود نمایید.

راهنمای نحوه ارزیابی شاخص ساختار

چاپ

تغییر اندازه قلم متن