آخرین اخبار : 

دستورالعمل ها

بخشنامه به تمام دستگاه های اجرایی مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

متن بخشنامه را از اینجا دانلود نمایید. دستورالعمل سامانه ثبت حقوق و مزایا موضوع ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را از اینجا دانلود نمایید.  

دستورالعمل اجرائی مواد ۹۱ و ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری

دستورالعمل اجرایی مواد 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری

دستورالعمل شورای حقوق و دستمزد در ارتباط با هماهنگی در تعیین حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های دستگاه‌های اجرایی (بخشنامه شماره ۶۴۷۴۴۴ مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۵ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور)

بخشنامه به کلیه دستگاه‌های اجرایی مشاهده متن کامل شورای حقوق و دستمزد در جلسه مورخ 23/4/1395 به استناد ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های دستگاه‌های اجرایی موارد زیر را تصویب نمود: 1- دستگاه‌های مشمول این مصوبه عبارتند از: دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله مستثنیات ماده (117) نظیر ...

دستورالعمل اجرایی شرایط عمومی و اختصاصی نحوه انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران (مصوبه شماره ۵۷۸۶۰۶ مورخ ۱/۴/۱۳۹۵ شورای عالی اداری)

وزارت کشور- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- استانداری ها، فرمانداری ها و بخشداری ها شورای عالی اداری در یکصد و هفتاد و پنجمین جلسه مورخ 27/2/1395 بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، در اجرای مواد 54 و 57 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره 4 ماده 3 مصوبه شماره 6643/206 مورخ 23/3/1390 شورای ...

دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱/۴/۱۳۹۵ شورای عالی اداری)

تمامی وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکت ها، نهادهای عمومی غیردولتی شورای عالی اداری در یکصد و هفتاد و پنجمین جلسه مورخ 27/2/1395 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، در اجرای مواد 54 و 57 قانون مدیریت خدمات کشوری و اقدامات برنامه عملیاتی اصلاح نظام اداری (موضوع تصویبنامه شماره 562/93/206 مورخ 20/1/1393 شورای عالی اداری) منبعث از نقشه راه اصلاح ...

دستورالعمل اجرایی آیین نامه فوق العاده سختی شرایط محیط کار و فوق العاده نوبت کاری

۱- برای اجرای مفاد آیین نامه واحد متقاضی مستخدم در دستگاه دولتی نسبت به تکمیل فرم پیوست اقدام و به کارگزینی مربوطه ارسال خواهد نمود. فهرست مشاغلی که به نحوی با یک یا چند عامل از عوامل مندرج در جداول پیوست آیین نامه همراه می باشد، توسط هر دستگاه دولتی مشمول تهیه خواهد شد. ۲- کمیته موضوع ماده (۴) آیین نامه ...

دستورالعمل انضباط مالی و ارتقاء بهره وری و بهبود کیفیت و صرفه جویی در هزینه و زمان اجرای طرح ها

دستورالعمل انضباط مالی و ارتقاء بهره وری و بهبود کیفیت و صرفه جویی در هزینه و زمان اجرای طرح ها (بخشنامه شماره ۶۸۱۱۸/۱۰۰ مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۱ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور) به استناد مفاد ماده (۲۳) قانون برنامه و بودجه و آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی، مصوب ۳۰ تیرماه ۱۳۵۲، به منظور ارتقاء بهره وری و بهبود ...

دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل

دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل (بخشنامه شماره ۲۴۳۸۶۲/۹۴ مورخ ۴/۹/۱۳۹۴ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) بخشنامه به دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران به استناد نظام فنی و اجرایی کشور (طرح‌ها و پروژه‌های مربوط به مدیریت، پدیدآوری و بهره‌برداری طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری دستگاه‌های مشمول ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه و ...

دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه دستگاهها ( پیوست شماره ۴ بخشنامه بودجه ۹۵)

فرم شماره (۱): برآورد منابع بودجه سال ۱۳۹۵ در این فرم، منابع عمومی و اختصاصی که توسط دستگاه یا با مباشرت آن و یا توسط واحدهای تابعه وصول می شود، بر اساس عناوین مربوطه درج می گردد. منابع عمومی و اختصاصی موجود، درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی می باشند که در پیوست شماره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ ...
تغییر اندازه قلم متن