آخرین اخبار : 

دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل

دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل (بخشنامه شماره ۲۴۳۸۶۲/۹۴ مورخ ۴/۹/۱۳۹۴ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور)

بخشنامه به دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران

به استناد نظام فنی و اجرایی کشور (طرح‌ها و پروژه‌های مربوط به مدیریت، پدیدآوری و بهره‌برداری طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری دستگاه‌های مشمول ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه و ماده ۲۲۲ قانون برنامه پنجم توسعه) و ماده (۲۳) قانون برنامه و بودجه (طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی که تمام یا بخشی از تأمین مالی آن در قبال موافقتنامه متبادله در سال ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ یا ۱۳۹۴ با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور انجام شده است)، این دستورالعمل که به تصویب شورای عالی فنی رسیده است، به منظور جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز، در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل نرخ پیمان و فاقد پرداخت هر گونه مابه‌التفاوت (به‌جز ردیف ۸ و بند ۲ روش «ب») که آخرین روز مهلت ارایه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکار (یا سازنده یا تولیدکننده تجهیزات و یا مصالح) قبل از ۱/۵/۱۳۹۱ بوده و پیمان بر اساس آن منعقد شده باشد، به شرح زیر اعلام می‌گردد تا دستگاه‌های اجرایی ضوابط این بخشنامه را به کارکردهای پس از ۱/۱/۱۳۹۱ تا ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ اعمال و این مبالغ را به صورت قطعی پرداخت کنند.

چاپ
تغییر اندازه قلم متن