آخرین اخبار : 

دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه دستگاهها ( پیوست شماره ۴ بخشنامه بودجه ۹۵)

فرم شماره (۱): برآورد منابع بودجه سال ۱۳۹۵

در این فرم، منابع عمومی و اختصاصی که توسط دستگاه یا با مباشرت آن و یا توسط واحدهای تابعه وصول می شود، بر اساس عناوین مربوطه درج می گردد.

منابع عمومی و اختصاصی موجود، درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی می باشند که در پیوست شماره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ آمده است. در غیر اینصورت، منابع جدید محسوب می شوند.

«درآمد» به آن دسته از داد و ستدهای دولت اطلاق می گردد که باعث افزایش ارزش خالص (تفاوت بین دارایی ها و بدهی ها) این بخش گردد. بدین ترتیب مواردی چون فروش و واگذاری زمین و ساختمان و ماشین آلات و تجهیزات و همچنین منابع حاصل از صادرات نفت خام به عنوان درآمد تلقی نشده و تحت عنوان واگذاری دارایی های سرمایه ای طبقه بندی می شود. به همین ترتیب، منابعی چون فروش اوراق مشارکت، واگذاری سهام شرکت ها، دریافت اصل وام ها (داخلی و خارجی)، استفاده از تسهیلات خارجی، استفاده از تسهیلات سیستم بانکی و نظایر آن در سرفصل واگذاری دارایی های مالی منظور می گردد.

شماره طبقه بندی و عناوین منابع بودجه ای، می بایست همانند شماره طبقه بندی و عناوین موجود در پیوست شماره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ باشد.

مبنای قانونی وصول هر یک از منابع می تواند شامل قوانین مصوب مجلس (قانون برنامه پنجم توسعه، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و سایر قوانین خاص)، قوانین مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویبنامه های هیأت وزیران باشد.

فرم شماره (۲): فهرست اموال منقول و غیرمنقول مازاد قابل فروش دستگاه های اجرایی

با توجه به سیاست چهارم ذیل راهبرد شماره یک این بخشنامه مبنی بر لزوم شناسایی اموال منقول و غیرمنقول مازاد، فرم شماره (۲) شامل اطلاعاتی در خصوص اموال منقول و غیرمنقولی است که دستگاه اجرایی قصد دارد در طول سال ۱۳۹۵ بفروشد. در این فرم اطلاعاتی از قبیل تعداد و یا مقدار اقلام قابل فروش، فیمت تقریبی واحد و برآوردی از منابع مورد انتظار حاصل از فروش این اقلام ذیل هر یک از ردیف های درآمدی مربوطه مشخص می گردد.

ب- اعتبارات هزینه ای

دستگاه های اجرایی مکلفند اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۵ را بر اساس جداول اطلاعات پایه فرم های شماره (۳) تا (۷) این بخشنامه و بر اساس دستورالعمل هزینه یابی فعالیت ها و دستورالعمل طبقه بندی اقتصادی هزینه ها (ضمایم شماره «۱» و «۲» این بخشنامه) تکمیل نمایند. این جداول در سیستم بهای تمام شده، پردازش و بهای تمام شده برنامه و فعالیت ها محاسبه می گردد. اعتبارات هر برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵ تنها از طریق تغییر اطلاعات پایه مندرج در این فرم ها قابل قبول است.

فرم شماره (۸): اطلاعات پرسنلی دستگاه های اجرایی

این فرم دربرگیرنده اطلاعات مربوط به ترکیب پرسنلی دستگاه ها بر حسب درجه تحصیلات می باشد که با توجه به توضیحات زیر تکمیل می شود:

– وضعیت پرسنل موجود در ابتدای سال ۱۳۹۴ به تفکیک رسمی، پیمانی و سایر که شامل خرید خدمت، روزمزد و غیره (سایر موارد خاص) می باشد، در ستون های مربوط قید می گردد.

– پیش بینی تعداد پرسنل در پایان سال ۱۳۹۴، به تفکیک یاد شده در ستون های مربوط قید می گردد.

– پیش بینی تعداد پرسنل در پایان سال ۱۳۹۵، به تفکیک یاد شده در ستون های مربوط قید می گردد.

ج- اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای

به منظور ساماندهی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، فرم های شماره (۹) تا (۱۱) این بخشنامه مطابق ملاحظات ذیل تکمیل می گردد:

فرم شماره (۹): اطلاعات کلی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای

این فرم شامل اطلاعات کلی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای می باشد که سه قسمت مشخصات عمومی طرح، مشخصات فنی طرح و مشخصات مالی طرح را در برمی گیرد. در ادامه هر یک از موضوعات سه قسمت مذکور به تفصیل تعریف می گردد.

شماره طبقه بندی طرح: شماره طبقه بندی طرح در پیوست شماره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور تعیین شده است.

عنوان طرح: عنوان طرح باید همانند عنوان درج شده در پیوست شماره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور باشد. در مورد طرح هایی که بر اساس قونین موضوعه با استفاده از ردیف های متمرکز به تصویب می رسد، عنوان طرح باید به نحوی تعیین شود که هدف و عملیات اصلی طرح را بیان کند؛ همچنین، مطابق با تصویب نامه ها و ابلاغیه ها باشد، تا حد ممکن از ۵۰ حرف تجاوز نکرده و اصلی ترین هدف کمی طرح در قالب عنوان طرح درج شود.

عنوان و کد دستگاه اجرایی: عنوان و کد دستگاه اجرایی عیناً از جدول شماره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور درج می گردد.

تعداد پروژه های اولین موافقتنامه: در این قسمت تعداد کل پروژه های طرح شامل خاتمه یافته، در دست اجرا و شروع نشده درج می شود که در اولین موافقتنامه متبادله طرح قید شده است.

تعداد پروژه های آخرین موافقتنامه: در این قسمت تعداد کل پروژه های طرح شامل خاتمه یافته، در دست اجرا و شروع نشده درج می شود که در آخرین موافقتنامه متبادله طرح قید شده است.

نوع طرح (انتفاعی/ غیرانتفاعی): بر اساس فراز آخر ماده (۷۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، طرح تملک دارایی های سرمایه ای مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی، فنی و اقتصادی و اجتماعی توسط دستگاه اجرایی در مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن به هدفهای برنامه توسعه پنج ساله به صورت سرمایه گذاری ثابت یا مطالعه برای ایجاد دارایی سرمایه ای اجرا شده و منابع مورد نیاز اجرای آن از محل اعتبارات مربوط به تملک دارایی های سرمایه ای تأمین می شود. این طرح ها، به دو نوع انتفاعی و غیرانتفاعی تقسیم می شود.

طرح انتفاعی: طرحی است که در مدت معقولی پس از شروع، به بهره برداری رسیده و علاوه بر تأمین هزینه های جاری و استهلاک سرمایه، به تبعیت از سیاست دولت، سود متناسبی نیز داشته باشد.

طرح غیرانتفاعی: طرحی است که برای انجام برنامه های رفاه اجتماعی و عملیات زیربنایی و یا احداث ساختمان و تأسیسات برای تسهیل تمام وظایف دولت اجرا شده و هدف اصلی آن کسب درآمد نیست.

ویژگی طرح (ملی/ استانی ویژه): طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به دو دسته تقسیم می شوند: طرح های ملی و طرح های استانی ویژه.

طرح ملی: مجموعه طرح هایی که جنبه استراتژیک داشته و از لحاظ سرمایه گذاری بزرگ و از نظر تکنولوژی پیچیده باشند و آثار مترتب بر اجرای آنها نیز از یک منطقه فراتر رود، طرح های ملی نامیده می شوند، نظیر طرح های آموزش عالی، سدهای بزرگ، صنایع سنگین و …

طرح استانی ویژه: طرح های استانی ویژه مجموعه ای از طرح های ملی می باشند که در پیوست یک قانون بودجه به صورت ویژه استانی مشخص شده اند.

نوع طرح (مطالعاتی/ اجرایی/ تحقیقاتی و سایر): در این قسمت انواع طرح بر اساس ماهیت به سه دسته اصلی مطالعاتی، اجرایی، تحقیقاتی و سایر تقسیم می گردد.

سال شروع: سال شروع اولین پروژه طرح را سال شروع طرح می نامیم.

سال خاتمه طرح: سال خاتمه آخرین پروژه طرح را سال خاتمه آن می نمامیم.

سال خاتمه اولیه: سال خاتمه ای که در اولین موافقتنامه طرح درج گردیده است.

سال خاتمه آخرین موافقتنامه: سال خاتمه ای که در آخرین موافقتنامه طرح درج گردیده است.

سال خاتمه پیشنهادی: سال خاتمه ای است که دستگاه اجرایی برای اتمام طرح پیش بینی می کند.

هدف کمی طرح: این عنوان دارای ۴ قسمت می باشد که به ترتیب زیر تکمیل می گردد:

عنوان هدف کمی طرح: اصلی ترین اهداف کمی طرح که باید با اهداف کمی برنامه پنج سال مرتبط باشد، در این قسمت درج می شود. در خصوص طرح های پیوست شماره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۴، عنوان واحد و مقدار اهداف کمی درج شده باید مطابق پیوست یاد شده باشد.

مقدار هدف کمی طرح: میزان کمی هدف طرح از پیوست شماره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ تعیین شده و در این محل درج می شود.

واحد هدف کمی طرح: با توجه به نوع هدف اصلی، واحد مربوط اعلام شده که در مثال بالا، نفر دانش آموز یا کلاس، مترمکعب، تن و مانند اینهاست، تعیین خواهد شد.

هزینه واحد هدف کمی طرح: برآورد هزینه واحد، که از تقسیم میزان کل اعتبار (شامل اعتبار عملکرد، پرداختی مصوب و پیش بینی تا پایان عملیات) بر میزان (مقدار) هدف کمی طرح به دست می آید، در این ستون درج می شود؛ به طور مثال، چنانچه هدف اصلی، تولید … تن فولاد در نظر گرفته شده باشد، برآورد هزینه هر تن فولاد تولیدی از تقسیم میزان جمع کل اعتبار طرح بر … تن فولاد محاسبه شده و در این ستون درج خواهد شد.

حجم عملیات: از آنجا که ممکن است حجم عملیات طرح از اولین موافقتنامه متبادله تا آخرین آن به استناد مصوبات قانونی تغییر کرده باشد، در این قسمت دو حجم اولیه و حجم آخرین موافقتنامه تعریف شده است.

حجم عملیات اولیه: حجم عملیاتی که در اولین موافقتنامه متبادله طرح درج گردیده است.

حجم عملیات آخرین موافقتنامه: حجم عملیاتی که در آخرین موافقتنامه طرح درج گردیده است.

درصد پیشرفت فیزیکی: در این قسمت، میانگین حجم عملیات اجرا شده طرح تا پایان شهریور سال ۱۳۹۳ نسبت به کل حجم عملیات، به صورت درصد درج می شود.

درصد پیشرفت مالی: در این قسمت، میانگین اعتبارات هزینه شده برای طرح تا پایان شهریور سال ۱۳۹۳ نسبت به کل اعتبارات، به صورت درصد درج می شود.

مشکلات و چالش های طرح و منبع اعلام گزارش: اجرای برخی از طرح ها با مشکلات و چالش هایی مواجه است که می تواند دلایل متعدد و متنوعی داشته باشد. در قسمت اول مشکلات و چالش هایی که طرح با آن مواجه است درج می گردد و در قسمت بعدی مشخص می شود که این چالش ها از سوی چه منبعی گزارش شده است. منبع اعلام گزارش می تواند شامل دستگاه اجرایی، مشاور، امور بخشی  و معاونت فنی باشد.

کل اعتبار طرح: سرجمع اعتبارات تمام پروژه های طرح برای سالهای مختلف اعم از پرداختی سال های قبل، مصوب سال جاری و پیش بینی برای سال های آتی در قسمت مربوطه درج می گردد.

کل اعتبار اولیه طرح: کل اعتباری که در اولین موافقتنامه طرح درج گردیده است.

کل اعتبار فعلی طرح: کل اعتباری که در آخرین موافقتنامه طرح درج گردیده است.

کل اعتبار مورد نیاز طرح: کل اعتبار مورد نیاز برای خاتمه طرح که طبق فرمول زیر محاسبه می شود:

لازم به ذکر است که برای تعیین C لازم است باقیمانده عملیات بر اساس فهرست بهای سال ۱۳۹۴ برآورد شده و مبنای محاسبه برآورد سال های آتی قرار گیرد.

اعتبارات جذب شده تا پایان سال ۱۳۹۳: در این قسمت اعتباراتی که تا پایان سال ۱۳۹۳ برای طرح هزینه شده است، به تفکیک میزان درآمد عمومی (ملی و استانی)، میزان منابع داخلی، میزان اوراق مشارکت، میزان تسهیلات خارجی و سایر اعتبارات شامل اعتبارات جذب شده از ماده (۲) و ماده (۵۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، درج می گردد.

اعتبارات مصوب سال ۱۳۹۴: در این قسمت اعتباراتی که برای سال ۱۳۹۴ برای طرح مصوب شده است، به تفکیک میزان درآمد عمومی (ملی و استانی)، میزان منابع داخلی، میزان اوراق مشارکت، میزان تسهیلات خارجی و سایر اعتبارات شامل اعتبارات جذب شده از ماده (۲) و ماده (۵۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، درج می گردد.

فرم (۱۰): ساماندهی طرح های تملک داریی های سرمایه ای

این فرم حاوی اطلاعاتی است که بیان می دارد، آیا طرح ها، گزارش اولیه توجیه فنی و مصوبه کمیسیون موضوع ماده (۲۱۵) قانون برنامه پنجم توسعه، ماده (۳۲) قانون برنامه چهارم توسعه و یا ماده (۶۱) قانون برنامه سوم توسعه را دارا می باشند و درصد هر یک از منابع تأمین اعتبار در کل اعتبار مورد نیاز طرح و پیشنهادات دستگاه اجرایی در خصوص هر طرح مشخص و در مورد طرح تصمیم لازم اتخاذ می شود.

گزینه های تعیین تکلیف طرح: در این قسمت با توجه به عملکرد طرح، اعتبارات هزینه شده، مدت زمان سپری شده از شروع طرح و مدت زمان باقیمانده، چالش ها و مشکلاتی که طرح با آن مواجه است و موارد دیگر در خصوص ادامه و یا توقف طرح تصمیم گیری می شود. در صورت ادامه طرح، نحوه ادامه آن اعم از ادامه توسط دولت و ادامه با مشارکت بخش غیردولتی و وگذاری آن مشخص می گردد. در صورت توقف طرح دلیل توقف اعم از عدم توجیه پذیری اقتصادی، مالی، فنی و زیست محیطی مشخص می شود.

تاریخ و شماره گزارش اولیه توجیه فنی- اقتصادی مشاور: در صورتی که طرح دارای گزارش اولیه توجیه فنی- اقتصادی مشاور باشد، شماره و تاریخ آن در این قسمت درج می گردد.

تاریخ و شماره مصوبه کمیسیون طرح های جدید: در صورتی که طرح به تصویب کمیسیون ماده (۲۱۵) قانون برنامه پنجم توسعه، ماده (۳۲) قانون برنامه چهارم توسعه و ماده (۶۱) قانون برنامه سوم توسعه باشد، تاریخ و شماره مصوبه آن در این قسمت درج می شود.

منبع تأمین اعتبار برای تکمیل طرح: در این قسمت سهم هر یک از منابع تأمین اعتبار اعم از درآمد عمومی، منابع داخلی، تسهیلات خارجی، تسهیلات داخلی شامل ماده (۲) و ماده (۵۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و منابع بخش غیردولتی به درصد بیان می گردد.

فرم شماره (۱۱): اطلاعات کلی پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای

کلیه مواردی که در فرم های شماره (۸) و (۹) برای طرح ها درج گردیده، در این قسمت برای هر یک از پروژه های مربوط به هر طرح تکمیل می گردد.

عنوان پروژه: عنوان پروژه باید مطابق عنوان درج شده در آخرین موافقت نامه باشد.

شماره پروژه: شماره پروژه باید مطابق عنوان درج شده در اخرین موافقتنامه باشد.

نوع پروژه (مطالعاتی/ اجرایی/ تحقیقاتی و سایر): پروژه نیز مانند طرح ممکن است مطالعاتی، اجرایی ، تحقیقاتی و یا ترکیبی از موارد مذکور باشد.

روش اجرا (پیمانی/ امانی): طرح ها می توانند به سه صورت پیمانی، امانی و پیمانی- امانی انجام گیرند که هر یک مطابق زیر تعریف می شوند:

اجرا به صورت پیمانی: عملیات اجرایی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای توسط پیمانکارانی که دارای درجه بندی تخصصی از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هستند، مطابق مفاد شرایط عمومی پیمان منعقد می گردد.

اجرا به صورت امانی: عملیات اجرایی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای توسط دفاتر

(در حال تکمیل…)

چاپ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × یک =

تغییر اندازه قلم متن