آخرین اخبار : 

برگزاری نشست علمی تخصصی با موضوعات دیپلماسی آب و هیدروپلیتیک شرق ایران

حضور مهندس مالکی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در نشست علمی تخصصی با موضوعات دیپلماسی آب و هیدروپلیتیک شرق ایران، تخریب سرزمین، تغییر اقلیم، تنوع زیستی، طوفان های گرد و غبار و تثبیت کننده شن های روان

چاپ

تغییر اندازه قلم متن