آخرین اخبار : 

برنامه دوره های آموزشی مرداد ماه

دوره آموزشی نظارت بربودجه

دوره آموزشی قوانین ومقررات اموال دولتی

دوره آموزشی قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت

دوره آموزشی قانون تجارت

دوره آموزشی قانون کار وتامین اجتماعی

دوره آموزشی مدیریت جلسات اداری

دوره آموزشی مبانی مدیریت اسناد

دوره آموزشی سبک زندگی برمبنای آموزه های دینی

دوره آموزشی جمعیت شناسی

چاپ

تغییر اندازه قلم متن