آخرین اخبار : 

بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و استانداری ها در خصوص ساعات کار کارمندان دولت

متن بخشنامه و مستندات آن را از اینجا دانلود نمایید.

متن بخشنامه

مستندات

چاپ

تغییر اندازه قلم متن