آخرین اخبار : 

بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر ابطال ماده ۳۰ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۹۷۵۷ مورخ ۹۳/۰۷/۱۹

متن بخشنامه و مستندات مربوط به آن را از اینجا دانلود و مشاهده نمایید.

مستندات بخشنامه

چاپ

تغییر اندازه قلم متن