آخرین اخبار : 

بخشنامه نحوه ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استانی بر اساس شاخصهای عمومی و اختصاصی سال ۱۳۹۶

بخشنامه نحوه ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استانی بر اساس شاخصهای عمومی و اختصاصی سال  ۱۳۹۶ را از اینجا دانلود نمایید.

چاپ

تغییر اندازه قلم متن