آخرین اخبار : 

بخشنامه شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۶ دستگاههای اجرایی سطح ملی و استانی و فرایند اجرایی آن

متن بخشنامه را از اینجا دانلود نمایید.

شاخصهای عمومی ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۶ دستگاه های اجرایی د ر سطح ملی پیوست این بخش نامه را از اینجا دانلود نمایید.

چاپ
تغییر اندازه قلم متن