آخرین اخبار : 

بخشنامه به دستگاه های اجرایی کشور، استانداران و روسای سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها با موضوع: جشنواره شهیدرجایی

متن بخشنامه را از اینجا دانلود نمایید.

بخشنامه به دستگاه‌های اجرایی کشور، استانداران و روسای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها

به منظور شناسایی و تقدیر از تلاشگران عرصه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ‌و ملت شریف و بزرگوار ایران اسلامی و نهادینه‌کردن فرهنگ ارتقاء و بهبود عملکرد دستگاه‌های اجرایی در سطوح مختلف از طریق تقدیر و تشویق آنها، به استناد آیین‌نامه اجرایی مواد ۸۱ و ۸۲ قانون مدیریت خدمات کشوری (موضوع تصمیم‌نامه شماره ۴۲۲۵‏‏‏/۴۴۳۲۷ تاریخ ۱۴‏‏‏/۱‏‏‏/۱۳۸۹، وزیران محترم عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک) و دستورالعمل‌های اجرایی مربوط در خصوص ارزیابی عملکرد، بخشنامه جشنواره شهیدرجایی سال ۱۳۹۶ ابلاغ می‌گردد.

الف) ستاد مرکزی جشنواره شهید رجایی

ستاد مرکزی جشنواره شهید رجایی با مسولیت رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و با عضویت معاونان سازمان، برخی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی و صاحب‌نظران مدیریتی و اداری، در سازمان اداری و استخدامی کشور تشکیل و اقدامات زیر را انجام می‌دهد:

۱٫ انتخاب حداکثر ۳ دستگاه از بین وزارتخانه‌ها و سازمان های مستقل زیر نظر رئیس جمهور که بالاترین امتیاز یا بیشترین میزان رشد امتیاز را نسبت به سال گذشته در مجموع دو بعد شاخص‌های عمومی و اختصاصی (موضوع بند الف و ب ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی مواد ۸۱ و ۸۲ ق.م.خ.ک) کسب نمایند.

۲٫ انتخاب حداکثر ۳ دستگاه از بین سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی که بالاترین امتیاز یا بیشترین میزان رشد امتیاز را نسبت به سال گذشته در مجموع دو بعد شاخص‌های عمومی و اختصاصی (موضوع بند الف و ب ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی مواد ۸۱ و ۸۲ ق.م.خ.ک) کسب نمایند.

۳٫ انتخاب حداکثر ۳ دستگاه که بالاترین امتیاز یا بیشترین میزان رشد امتیاز را نسبت به سال گذشته در شاخص‌های عمومی و یا محورهای آن کسب نمایند.

۴٫ انتخاب حداکثر ۳ دستگاه که بالاترین امتیاز یا میزان رشد امتیاز را نسبت به سال گذشته در شاخص‌های اختصاصی کسب نمایند.

۵٫ انتخاب تیم‌های کاری موثر شامل حداکثر ۴ نفر در هر یک از دستگاه‌های منتخب فوق.

۶٫ برگزاری مراسم ملی جشنواره شهید رجایی با حضور ریاست محترم جمهور به منظور تقدیر از برگزیدگان.

تبصره ۱: دبیرخانه ستاد مرکزی جشنواره شهید رجایی در امور مدیریت عملکرد و ارتقاء فرهنگ سازمانی سازمان اداری و استخدامی کشور مستقر است و معاون نوسازی اداری سازمان دبیر جشنواره خواهد بود.

تبصره ۲: ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی با در نظر گرفتن مفاد فصل ۱۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط، در قالب کمیته‌های تخصصی که در دبیرخانه ستاد مرکزی جشنواره شهید رجایی تشکیل می‌شود انجام و گزارش نهایی برای انتخاب برگزیدگان به ستاد مرکزی جشنواره شهید رجایی ارائه خواهد شد. بدیهی است  گزارش‌های خود ارزیابی دریافت شده در قالب سامانه جامع مدیریت عملکرد دولت، مبنای ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در کمیته‌های مذکور خواهد بود.

تبصره ۳: ستاد مرکزی جشنواره شهید رجایی می‌تواند بر حسب مقتضیات، یک محور مشتمل بر شاخص‌هایی از قبیل؛ اقتصاد مقاومتی، اشتغال، سرمایه گذاری و … که دستگاه‌های اجرایی در آن اقدام برجسته‌ای انجام داده‌اند را مشخص و از برگزیدگان در آن محور نیز تقدیر نماید.

تبصره ۴: نحوه و چگونگی تقدیر از برگزیده‌ها توسط ستاد مرکزی جشنواره شهید رجایی تعیین و اعلام می‌شود.

ب) ستاد دستگاهی جشنواره شهید رجایی

دستگاه‌های اجرایی (وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل زیر نظر رییس‌جمهور) موظفند با تشکیل ستاد جشنواره شهیدرجایی در سطح دستگاه با عضویت اعضای شورای راهبری توسعه مدیریت (موضوع مصوبه شماره ۱۱۸۵۲‏‏‏/۹۳‏‏‏/۲۰۶ تاریخ ۵‏‏‏/۹‏‏‏/۱۳۹۳ شورای عالی اداری‏‏‏ به ریاست بالاترین مقام دستگاه) و روسای سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های وابسته و تابعه، اقدامات زیر را انجام دهند:

۱٫ انتخاب حداکثر ۲ دستگاه از بین سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های وابسته و تابعه که بالاترین امتیاز یا بیشترین میزان رشد امتیاز را نسبت به سال گذشته در مجموع دو بعد شاخص‌های عمومی ‌و اختصاصی (موضوع بند الف و ب ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی مواد ۸۱ و ۸۲ ق.م.خ.ک) کسب نموده‌ باشند.

۲٫ انتخاب حداکثر ۳ دستگاه اجرایی استان از بین واحدهای استانی تابعه دستگاه و یا واحدهای استانی تابعه سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های وابسته و تابعه که بالاترین امتیاز یا بیشترین میزان رشد امتیاز را نسبت به سال گذشته در مجموع دو بعد شاخص‌های عمومی ‌و اختصاصی (موضوع بند الف و ب ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی مواد ۸۱ و ۸۲ ق.م.خ.ک) کسب نموده ‌باشند.

۳٫ انتخاب حداکثر ۳ واحد (دفتر، اداره کل، مدیریت، امور) از بین واحدهای ستاد دستگاه، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های وابسته و تابعه که بالاترین امتیاز یا بیشترین میزان رشد امتیاز را نسبت به سال گذشته در شاخص‌های عمومی و یا محورهای آن کسب نموده ‌باشند.

۴٫ انتخاب حداکثر ۳ واحد (دفتر، اداره کل، مدیریت، امور) از بین واحدهای ستاد دستگاه، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های وابسته و تابعه که بالاترین امتیاز یا بیشترین میزان رشد امتیاز را نسبت به سال گذشته در شاخص‌های اختصاصی کسب نموده ‌باشند.

۵٫ انتخاب تیم‌های کاری مؤثر شامل حداکثر ۴ نفر در هر یک از موارد فوق.

۶٫ ایجاد تمهیدات لازم جهت برگزاری مراسم جشنواره شهیدرجایی در دستگاه و تقدیر از برگزیده‌ها با حضور بالاترین مقام دستگاه.

تبصره ۱: دفتر مدیریت عملکرد ، بازرسی و رسیدگی به شکایات (یا عناوین مشابه) دستگاه به عنوان دبیرخانه ستاد جشنواره شهیدرجایی، موظف است ضمن فعال نمودن کمیته‌های تخصصی مرتبط با ارزیابی عملکرد، اقدام به ارزیابی واحدهای دستگاه نموده و پس از تأیید در کمیته‌های مذکور برای تأیید نهایی در شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه، اقدام نماید.

تبصره ۲: ستاد جشنواره شهیدرجایی دستگاه، نحوه و چگونگی تقدیر از برگزیده‌ها را تعیین می نماید و مسئولیت آن نیز به عهده رییس ستاد مذکور می‌باشد.

تبصره ۳: ستاد جشنواره شهید رجایی دستگاه می‌تواند بر حسب مقتضیات دستگاه، یک محور مشتمل بر شاخص‌هایی از قبیل؛ اقتصاد مقاومتی، اشتغال، سرمایه‌گذاری و … که ستاد دستگاه و سازمان‌های وابسته در آن اقدام برجسته‌ای انجام داده‌اند را مشخص و از برگزیدگان در آن محور نیز تقدیر نماید.

ج) ستاد استانی جشنواره شهید رجایی

شورای راهبری توسعه مدیریت استان موظف است به عنوان ستاد جشنواره شهیدرجایی استان، اقدامات زیر را انجام دهند:

۱٫ انتخاب حداکثر ۵ دستگاه از بین دستگاه‌های اجرایی سطح استان (بر اساس گروه‌بندی اعلام شده از سوی ستاد مرکزی جشنواره شهید رجایی) که بالاترین امتیاز را در مجموع دو بعد شاخص‌های عمومی ‌و اختصاصی (موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی مواد ۸۱ و ۸۲ ق.م.خ.ک) کسب نموده‌ باشند.

۲٫ انتخاب حداکثر ۳ دستگاه از بین دستگاه‌های اجرایی سطح استان که بالاترین میزان رشد امتیاز را نسبت به سال گذشته در مجموع دو بعد شاخص‌های عمومی ‌و اختصاصی (موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی مواد ۸۱ و ۸۲ ق.م.خ.ک) کسب نموده‌ باشند.

۳٫ انتخاب حداکثر ۳ دستگاه از بین دستگاه‌های اجرایی سطح استان که بالاترین امتیاز یا بیشترین میزان رشد امتیاز را نسبت به سال گذشته در شاخص‌های عمومی و یا محورهای آن کسب نموده ‌باشند.

۴٫ انتخاب حداکثر ۳ دستگاه از بین دستگاه‌های اجرایی سطح استان که بالاترین امتیاز یا بیشترین میزان رشد امتیاز را نسبت به سال گذشته در شاخص‌های اختصاصی کسب نموده ‌باشند.

۵٫ انتخاب تیم‌های کاری مؤثر شامل حداکثر ۴ نفر در هر یک از موارد فوق.

۶٫ ایجاد تمهیدات لازم جهت برگزاری مراسم جشنواره شهیدرجایی و تقدیر از برگزیده‌ها.

تبصره ۱: دبیرخانه ستاد جشنواره شهیدرجایی استان در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مستقر بوده و موظف است ضمن تشکیل کمیته‌های تخصصی، اقدام به ارزیابی دستگاه‌های اجرایی استان نموده و گزارش مربوط را پس از تأیید در کمیته‌ها، از طریق سامانه نظام مدیریت عملکرد به دبیرخانه ستاد مرکزی جشنواره شهید رجایی ارایه نماید.

تبصره ۲: نحوه و چگونگی تقدیر از برگزیده‌ها از طریق ستاد جشنواره شهیدرجایی استان تعیین شده و مسئولیت آن نیز به عهده رییس ستاد مذکور می‌باشد.

تبصره ۳: ستاد جشنواره شهید رجایی استان می‌تواند با تدوین برش شهرستانی شاخص‌های عمومی و اختصاصی و تشکیل کمیته راهبری توسعه مدیریت شهرستان به ریاست فرماندار و عضویت نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، نسبت به ارزیابی واحدهای شهرستانی نیز اقدام نموده و در جشنواره شهید رجایی استان از آن‌ها تقدیر نماید. نحوه و چگونگی انتخاب شهرستان برگزیده و همچنین واحدهای برگزیده شهرستانی به تصویب ستاد مذکور خواهد رسید.

تبصره ۴: ستاد جشنواره شهید رجایی استان می‌تواند بر حسب مقتضیات استان، یک محور مشتمل بر شاخص‌هایی از قبیل؛ اقتصاد مقاومتی، اشتغال، سرمایه‌گذاری، بهبود محیط کسب و کار و … که دستگاه‌های اجرایی استان در آن اقدام برجسته‌ای انجام داده‌اند را مشخص و از سه دستگاه برگزیده در این محور نیز تقدیر نماید. شاخص‌های تعیین شده و نحوه ارزیابی آن‌ها می‌بایست به تأیید دبیرخانه ستاد مرکزی جشنواره شهید رجایی رسیده باشد.

جمشید انصاری- معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور

چاپ
تغییر اندازه قلم متن