آخرین اخبار : 

بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۴ دهیاری های کل کشور

بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۴ دهیاری های کشور معاونت توسعه منابع پشتیبانی آبان ماه ۱۳۹۳ عنوان

فصل اول:راهبردها و سیاست ها راهبردها سیاست ها بسته های اجرایی بودجه

فصل دوم: طرز تنظیم بودجه

فصل سوم: ضوابط مالی

فصل چهارم: سامانه بودجه دهیاریهای کشور مقدمه: بخشنامه بودجه شامل سیاست ها و خط مشی های لازم در امـر تهیـه و تنظـیم بودجه در دستگاه های اجرایی است و مـی بایسـت در تهیـه و تنظـیم بودجـه سیاست ها و خط مشی های مندرج در سند چشم انداز بیست ساله(ابلاغی مقام معظم رهبری) و سیاست های کلان دولت و سـایر اسـناد بـالا دسـتی رعایـت گردد.به موجب ماده ۳۵ آیین نامه مالی دهیاری هـا تهیـه و تنظـیم بخشـنامه بودجه دهیاری ها به عهده وزارت کشور بوده که علاوه بر موارد مـذکور رعایـت سیاست های مورد نظر وزارت کشور در تهیه و تنظیم بودجه دهیاری ها الزامـی می باشد. در این بخشنامه سعی شده اسـت کلیـه منـابع مـالی دهیـاری اعـم از منـابع محلی،استانی و ملی مدنظر قرار گرفته تا امکان استفاده بهینـه از کلیـه منـابع متصور در یک برنامه یکساله برای دهیاری فراهم آید. با تهیه و تنظیم بودجـه و تصویب آن،زمینه اجرای طرح های مهم عمرانی و خدماتی فراهم شده و دهیاری قادر خواهد بود با پیش بینی و برآورد منابع درآمـدی خـود براسـاس نیازهـای روستا و برنامه پنجساله دهیاری،نسبت به نحوه هزینه کرد منابع درآمدی خـود در قالب پروژه های مهم و اثرگذار اقدام نماید. در ضمن مقتضـی اسـت بودجـه سالانه دهیاری ها به تصویب شورای اسلامی روستا رسیده و بـه وزارت کشـور و استانداری ها ارسال گردد.

فصل اول: راهبردها و سیاست ها راهبردها:

۱)ارتقاء شاخص های توسعه روستایی و خدمات نوین روستایی

۲)بسترسازی برای تحقق مدیریت مطلوب روستایی

۳)ساماندهی و ارتقاء سطح خدمات عمومی

۴)ساماندهی وضعیت فنی،عمرانی و کالبدی

۵)تحقق نظام درآمدی پایدار

۶)بسترسازی برای ارتقاء شاخص های اجتماعی و فرهنگی

۷)ارتقاء سطح دانش و توانمندسازی نیروی انسانی

۸)انتظام و شفاف سازی امور مالی

۹)ساماندهی حمل و نقل بار و مسافر از روستاها سیاست ها: ۱)اجرای پروژه های عمرانی و خدماتی در چهارچوب طرح هادی یا سـایر طـرح های مصوب. ۲)اولویت دهی به اتمام پروژه های نیمه تمام. ۳)هزینه کرد اعتبارات در چهارچوب آیین نامه مالی دهیاری ها. ۴)تقویت شرکت تعاونی دهیاری ها. ۵)کمک به احداث زیر ساخت های طرح های اجتماعی،فرهنگی و هنـ ری ماننـد تاسیس کتابخانه،امور آموزشی و …. ۶)استفاده از منابع مالی جدید اعم از مشارکت با بخش خصوصـی،اجرای پـروژه های عمرانی،خدماتی با رویکرد درآمدزایی. ۷)اهتمام در جلب مشارکت اهالی در اجرای طرح های عمرانی و خدماتی.

بسته های اجرایی بودجه: ۱)بسته عمران روستائی: بهسازی معابر روستا،هدایت و جمـع آوری آب هـای سـطحی،خرید و تجهیـز و نگهداری ماشین آلات عمرانی،احداث ساختمان دهیاری. ۲)بسته خدمات عمومی: توسعه مدیریت پسماند،ساخت و تجهیز پایگاه آتش نشانی،ساماندهی آرامستان ها،ایجاد و توسعه فضای سبز چند منظوره و پارک کـودک، توسـعه گردشـگری روستایی،خرید،تجهیز و نگهداری ماشین آلات خدماتی اعمـم از حمـل زبالـه و اتش نشانی،کمک به بهبود حمل و نقل عمومی روستایی. ۳)بسته منابع انسانی و فناوری اطلاعات: آموزش کارکنان دهیاری ها و مدیران،توسعه امـور فرهنگی،توسـعه مطالعـات و پژوهش های خرد،توسعه فناوری اطلاعات و روستای الکترونیکی، توسعه بیمـه جامع مسئولیت مدنی، آموزش شهروندان. ۴)بسته توسعه اقتصادی: توسعه گردشگری روستایی،سرمایه گذاری بخش خصوصـی و تعـاونی دهیـاری ها،اجرای طرح های درآمدزا،ایجاد و توسعه بازارچه ههای محلی.

فصل دوم:طرز تنظیم بودجه دهیاری موظف است با شناسایی و پیش بینی منـابع درآمدی،هزینـه هـا را بـه تفکیک امور اداری،خدمات روستایی و عمرانی در سقف منابع پیش بینـی شـده تنظیم و اجرا نماید. کلیه عملیات مربوط به تدوین بودجه دهیاری ها باید در قالب فرم های بودجه که سنوات گذشته ابلاغ شده،تنظیم شود تا به عنوان مرجع اصلی اجرای برنامه ها و فعالیت های دهیاری ها مدنظر قرار گیرد.

۱)براساس تبصره ۲ ماده ۳۲ آیین نامه مالی دهیاری ها،نسبت هزینه های جـاری دهیاری حداکثر ۴۰ درصد و هزینه های عمرانی دهیاری به کل بودجـه دهیـاری حداقل ۶۰ درصد بوده که عدم رعایت ایـن موضـوع از سـوی دهیـاری تخلـف محسوب می شود.

۲)اصولاً هر بودجه ای شامل درآمدها و اعتبارات(هزینه ها مـی باشـد ) و بـدین سان یکی از مهم ترین شرایط بودجه نویسـی،تنظیم تـوازن میـان درآمـدها و اعتبارات است.

۳)میزان پیش بینی درآمدها در سال ۱۳۹۴ می بایستی با رشد اعتبارات در سال های گذشته انجان پذیرد.

۴)پس از تهیه و تنظیم بودجه دهیاری،کلیه فرم های مربوطه باید توسط مسئول امور مالی دهیاری و دهیار تایید و پس از تصویب، شورای اسلامی روستا، توسـط رئیس شورا امضاء و ابلاغ شود.

۵)واریز درآمدهای پیش بینی شده در طی سال نیـاز بـه اخـذ مصـوبه شـورای اسلامی روستا را ندارد.

۶)اعتبارات عمرانی که از محل اعتبارات دولتی به دهیاری ها واگذار مـی گـردد می بایست براساس عملکرد سال های قبل در بودجه پیش بینی و هزینه مربـوط به آن براساس موافقت نامه و پروژه پیش بینی شده و با توجه به ترتیبات قانونی اعتبارات دولتی بایستی هزینه کرد.

فصل سوم:ضوابط مالی اساس و مبنای ضوابط مالی بودجه دهیاری ها به موجب قانون و آیین نامه مـالی دهیاری ها و مقررات استخدامی و سایر بخشنامه ها و دستورالعمل هـای مـورد عمل دهیاری ها تعیین می شود ولی برخی ضوابط خاص کـه رعایـت آن هـا در بودجه سال مورد نظر ضرورت می یابـد در بخشـنامه بودجـه دهیـاری هـا درج می گردد. اهم این ضوابط برای سال مالی ۱۳۹۴ به شرح ذیل می باشد:

۱)اعتبار دریافتی از سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با اولویت اجـرای بسته های ذکر شده در بخشنامه بودجه هزینه گردد.

۲)تا ۳ درصد کل بودجه دهیاری در سر فصل امور آموزشی و پژوهشی براسـاس سیاست های ابلاغی سازمان شهرداری ها و دهیاری را در این زمینه گردد.

۳)در راستای کمک بـه اجـرای برنامـه هـای اجتمـاعی و فرهنگـی در سـطح روستا، دهیاری می تواند تا ۳ درصد از کل بودجه دهیاری را در این زمینه هزینـه نماید.

۴)در آمد ناشی از ماده ۲۳ قانون جرائم رانندگی صرفاً باید صرف استانداردسازی وسایل و تجهیزات ایمنی راه ها، خـط کشـی و نگهـداری آن، تهیـه و نصـب و نگهداری علائم راهنمایی و رانندگی و تجهیزات ایمنی، احـداث پـل هـای عـابر پیاده،احداث توقفگاه های عمومی و اصلاح راه های روستایی،معابر و نقاط حادثه خیز در روستاها گردد.

۵)عوارض آلایندگی دریافتی از محل تبصره یک ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده باید صرف توسعه فضای سبز چند منظوره و کاهش اثرات نا مطلوب ناشی از آلایندگی ها گردد.

۶)دهیاری هایی که درآمد حاصل از منابع ماده ۱۲۳ قانون برنامه پنجم توسعه آن ها بیش از یک میلیارد ریال در سال می باشد نسـبت بـه تعریـف پـروژه هـای عمرانی معین در قالـب بودجـه پیشـنهادی اقـدام نمـوده و گـزارش آن را بـه استانداری ارسال نمایند.

۷)پیش بینی درآمد حاصل از توزیع اعتبارات متمرکز در بودجه دهیـاری ها،بـه هیچ وجه تعهدی برای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشورایجاد نخواهـد کرد.هر چند دهیاری ها می توانند میزان عملکرد نه ماه اول سال جاری به علاوه سه ماه سال قبل را برای پیش بینی بودجه سال ۱۳۹۴ منظور نمایند.

۸)طرح های درآمدزا و سرمایه گذاری بایستی دارای طرح توجیهی اقتصـادی و فنی تایید شده باشد.

۹)پیش بینی اعتبارات برای کمک به شورای اسلامی روستا به شرح ذیل تعیـین می گردد: – دهیاری های درجه ۱ و۲ حداکثر معادل ده درصد(۱۰%) بودجه جاری. – دهیاری های درجه ۳ و۴ حداکثر معادل پنج درصد(۵%) بودجه جاری. – دهیاری های درجه ۵ و۶ حداکثر معادل سه درصد(۳%) بودجه جاری. تبصره: این بودجه شامل کمک به بودجه و هزینه های جاری شـورا مـی باشـد و متناسب با درصد تحقق درآمد در دهیاری به شورا پرداخت می گردد.

۱۰)سقف اعتبارات ۱۶ و ۱۷ بودجه حداکثر تا سقف ۶ درصـد هزینـه جـاری (بـه استثنای هزینه شوراها ) می باشد که در صورت تحقق درآمد پرداخـت خواهـد شد.

۱۱)هرگونه تعهد برای کارکنان پاره وقت دهیاری هـا صـرفاً در سـقف اعتبـارات جاری بودجه قابل پیش بینی است.ایجاد هرگونه تعهد برای سنوات بعـد ممنـوع می باشد.

۱۲)برآورد میزان حداقل حقوق کلیه نیروهای تمام وقـت در سـال ۱۳۹۴ معـادل شش میلیون (۶٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال می باشد.مبلغ قطعی حـداقل دسـتمزد نیروهـای تمام وقت و پاره وقت در سال آتی توسط شورای عالی کار مشخص خواهـد شـد که عندالزوم باید از طریق ساز وکار اصلاح بودجه مورد عمل قرار گیرد.

۱۳)مبلغ قطعی پاداش پایان سال(عیدی) به تصویب شورای عـالی کـار خواهـد رسید،ولی دهیاری ها موظفند در بودجه سال ۱۳۹۴ معادل دو برابر پایـه حقـوق پرسنل به شرط آن که از سه برابر حداقل دستمزد بـالاتر نباشـد، پـیش بینـی نمایند.

۱۴)پرداخت اضافه کار کارکنان و سـایر حقـوق و مزایـای دهیـاران بـا رعایـت محدودیت های بودجه و در چارچوب دستورالعمل نحوه تعیین حقـوق و مزایـ ای دهیاران در سال ۱۳۹۴ مجاز می باشد.

۱۵)پیش بینی اعتبار برای انجام هر گونه هزینه های غیر ضـروری ماننـد چـاپ تقویم،سالنامه،سر رسیدنامه و اطلاعیه یـا آگهـی هـا و پیـام هـای مربـوط بـه تبریک،تشکر و تسلیت و امثالم مجاز نمی باشد.

۱۶)خرید وسایل صوتی،هنری و لوازم تزئینی خارجی که مشـابه ایرانـی آن هـا وجود دارد اکیداً ممنوع بوده و دهیاری صرفاً باید در حد بودجه مصوب اقلام فوق را از نوع ایرانی آن خریداری نماید.

۱۷)در خرید و مصرف مواد مصرفی اداری،سوخت و تعمیـرات خودروهـا صـرفه جویی شود.

۱۸)گردهمایی ها،هم اندیشی ها،همایش ها و نظایر آن بایـد بـه دور از هرگونـه تجمل برگزار و محل برگزاری مناسب با موضوع و با رعایت اصـل صـرفه جـویی انتخاب گردد.

۱۹)حقوق کارکنان دهیاری ها تابع مواد ۶،۷و۱۱ آئین نامـه اسـتخدامی دهیـاری های کشور خواهد بود.

۲۰)پیش بینی اعتبار در طرح های عمرانی برای بکارگیری پرسـنل بـرای انجـام فعالیت های جاری و استفاده از خدمات افرادی که حقوق آن ها از محـل اعتبـار طرح های عمرانی پرداخت می شود در فعالیت های جاری دهیـاری مجـاز نمـی باشد.

۲۱)پیش بینی پرداخت حقوق کارکنانی که در فعالیت جـاری اشـتغال دارنـد،از محل اعتبارات عمرانی ممنوع است.

۲۲)انعقاد قرارداد با رعایت مقررات مربوط، با اشخاص حقیقی و حقوقی برای بـه کارگیری نیروی انسانی به استثنای موارد موضوع قراردادهای سال قبل مربوط به مشاغل پشتیبانی و اصلی ممنوع و انعقاد قرارداد با رعایت مقررات بـرای انجـام کار مشخص در مدت معین و مبلغ مشخص صرفاً از اعتبارات هزینـ ه ای(جـاری ) مجاز می باشد.

۲۳)دهیاری ها مکلفند صرفاً پس از تأمین صد در صد (۱۰۰%) هزینه های اجتناب ناپذیر پرسنلی شـامل حقـوق و مزایـای مسـتمر کارکنـان و افـزایش ضـریب حقوق،عیدی (پاداش پایان سال) و نیز سایر هزینه های قانونی پرسنلی تا پایـان سال ۱۳۹۴،نسبت به پیش بینی هزینه های دیگر اقدام نمایند به طـوری کـه در پایان سال هیچ گونه کسری اعتبار بابت پرداخت های پرسنلی ایجاد نگردد.

۲۴)انجام کلیه معاملات (مزایده، مناقصه و ….) تابع آئین نامه مالی دهیـاری هـا خواهد بود که رعایت آن بر عهده دهیار و مسئول مالی دهیاری می باشد.

۲۵)حداقل قمیت پایه اموال منقول دهیاری ها برای سـال ۱۳۹۴، مبلـغ ۳۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد.

۲۶)دهیار و مسئول امور مالی دهیاری مکلف اند درآمد دهیاری را در چـارچوب وظایف قانونی دهیاری و صرفا ً در محدوده قانونی روستا هزینه نمایند.

۲۷)دهیار و مسئول امور مالی دهیاری موظف به هزینه کرد صحیح، مطلوب و بـه موقع اعتبارات دهیاری حداکثر تا پایان سال مالی دهیاری بوده و بایستی از راکد ماندن بدون دلیل اعتبارات در حساب دهیاری پرهیز نمایند. فصل چهارم در راستای اجرای ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم مبنی بر بسط دولت الکترونیک، به منظور ارسال الکترونیکی بودجه دهیاری ها بـه وزارت کشـور، سـامانه بودجـه دهیاری های کشور به آدرس اینترنتی Budget.imo.org.ir راه اندازی شده و رعایت موارد ذیل الزامی است:

۱)به استناد ماده ۳۱ آیین نامه مالی دهیاری هـا، دهیـار مکلـف اسـت بودجـه پیشنهادی سال بعد دهیاری را تا پایان دی ماه تهیه و به شورای اسلامی روسـتا ارائه نمایند و شورا قبل از پایان اسفندماه بودجه مصوب را برای اجرا به دهیـاری ابلاغ نماید.

۲)طبق ماده ۳۲ آیین نامه مالی، دهیار مکلف است حداکثر تا نیمـه خـرداد مـاه سال بعد تفریق بودجه را به شورا ارایه و شورا حداکثر تا پایان تیرمـاه، تفریـق بودجه را برای اقدام لازم قانونی به دهیاری ابلاغ نماید.

۳)طبق تبصره ۴ ماده ۳۲ آیین نامه مالی، دهیـاری مکلـف اسـت نسـخه ای از بودجه و تفریق بودجه را حداکثر تا ده روز بعد تصویب بـه اسـتانداری و وزارت کشور ارسال نماید که این مهم می بایست بـه صـورت الکترونیکـی در سـامانه بودجه دهیاری های کشور به آدرس اینترنتـی Budget.imo.org.ir نیـز درج شود

۴)مهلت دسترسی برای ثبت بودجه مصوب سال ۱۳۹۴ در سامانه بودجه،حداکثر تا نیمه فروردین ماه سال ۱۳۹۴ و مهلت دسترسی ثبت تفریق بودجه(عملکـرد ) سال ۱۳۹۳ تا نیمه مردادماه ۱۳۹۴ می باشد.

چاپ
تغییر اندازه قلم متن